Language of document : ECLI:EU:T:2014:154

Rozsudek Tribunálu (druhého senát) ze dne 25. března 2014 – Deutsche Bank v. OHIM (Leistung aus Leidenschaft)

(Věc T‑539/11)

„Ochranná známka Společenství – Přihláška slovní ochranné známky Společenství Leistung aus Leidenschaft – Ochranná známka tvořená reklamním sloganem – Absolutní důvod pro zamítnutí – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 – Rovné zacházení – Povinnost uvést odůvodnění – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

1.                     Ochranná známka Společenství – Procesní ustanovení – Odůvodnění rozhodnutí – Článek 75 první věta nařízení (ES) č. 207/2009 – Dosah totožný s dosahem článku 296 SFEU (Článek 296 SFEU; nařízení Rady č. 207/2009, čl. 75 první věta) (viz bod 13)

2.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Oddělený přezkum důvodů pro zamítnutí s ohledem na každý z výrobků nebo služeb, na které se vztahuje přihláška k zápisu – Povinnost uvést odůvodnění pro zamítnutí zápisu – Rozsah (Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 a článek 75) (viz body 14, 15)

3.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Ochranné známky tvořené reklamními slogany – Propagační slogan s pochvalnou povahou [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b)] (viz bod 29)

4.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Nedostatek rozlišovací způsobilosti označení – Ochranná známka složená z několika prvků – Možnost příslušného orgánu provést přezkum každého prvku tvořícího ochrannou známku – Nutnost zohlednit celkové vnímání spojení relevantní veřejností [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b)] (viz bod 36)

5.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Slovní ochranná známka Leistung aus Leidenschaft [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b)] (viz body 41–47)

6.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Posouzení způsobilosti označení k zápisu – Výlučné zohlednění právní úpravy Společenství – Starší zápis ochranné známky v některých členských státech nebo třetích zemích – Rozhodnutí, která nejsou závazná pro orgány, instituce a jiné subjekty Společenství (viz bod 53)

7.                     Ochranná známka Společenství – Rozhodnutí Úřadu – Zásada rovného zacházení – Zásada řádné správy – Předchozí rozhodovací praxe Úřadu (viz body 61–63)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 3. srpna 2011 (věc R 188/2011–4), týkajícímu se přihlášky slovního označení Leistung aus Leidenschaft jakožto ochranné známky Společenství

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Deutsche Bank AG se ukládá náhrada nákladů řízení.