Language of document : ECLI:EU:T:2014:154

Rettens dom (Anden Afdeling) af 25. marts 2014 – Deutsche Bank mod KHIM (Leistung aus Leidenschaft)

(Sag T-539/11)

»EF-varemærker – ansøgning om EF-ordmærket Leistung aus Leidenschaft – varemærke bestående af et reklameslogan – absolutte registreringshindringer – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 – ligebehandling – begrundelsespligt – beviser fremlagt for første gang for Retten«

1.                     EF-varemærker – bestemmelser om sagsbehandlingen – begrundelse for afgørelser – artikel 75, første punktum i forordning nr. 207/2009 – samme rækkevidde som artikel 296 TEUF (art. 296 TEUF; Rådets forordning nr. 207/2009, art. 75, første punktum) (jf. præmis 13)

2.                     EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – separat efterprøvelse af de forskellige registreringshindringer i forhold til hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen – pligt til at begrunde afslaget på registreringsansøgningen – rækkevidde (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, og art. 75) (jf. præmis 14 og 15)

3.                     EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg – varemærker, der udgøres af reklameslogans – salgsfremmende udtryk af anprisende karakter [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 29)

4.                     EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – tegnet mangler fornødent særpræg – varemærke, der er sammensat af flere bestanddele – den kompetente myndigheds mulighed for at foretage en undersøgelse af hver af varemærkets bestanddele – hensyntagen til den relevante kundekreds’ helhedsindtryk af sammensætningen nødvendig [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 36)

5.                     EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg – ordmærket Leistung aus Leidenschaft [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 41-47)

6.                     EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – bedømmelse af, om et tegn er egnet til at kunne registreres – udelukkende hensyntagen til de fællesskabsretlige bestemmelser – forudgående registrering af varemærket i visse medlemsstater eller i tredjelande – afgørelser, der ikke binder Fællesskabets retsinstanser (jf. præmis 53)

7.                     EF-varemærker – Harmoniseringskontorets afgørelser – ligebehandlingsprincippet – princippet om god forvaltningsskik – Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis (jf. præmis 61-63)

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 3. august 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 188/2011-4) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet Leistung aus Leidenschaft som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Deutsche Bank AG betaler sagens omkostninger.