Language of document : ECLI:EU:T:2014:154

Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2014. gada 25. marta spriedums – Deutsche Bank/ITSB (“Leistung aus Leidenschaft”)

(lieta T‑539/11)

Kopienas preču zīme – Kopienas vārdiskas preču zīmes “Leistung aus Leidenschaft” reģistrācijas pieteikums – Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis – Absolūti atteikuma pamati – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Vienlīdzīga attieksme – Pienākums norādīt pamatojumu – Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā

1.                     Kopienas preču zīme – Procesa noteikumi – Lēmumu pamatojums – Padomes Regulas Nr. 207/2009 75. panta pirmais teikums – Piemērojamība, kas ir identiska LESD 296. panta piemērojamībai (LESD 296. pants; Padomes Regulas Nr. 207/2009 75. panta pirmais teikums) (sal. ar 13. punktu)

2.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Absolūti atteikuma pamati – Atteikuma pamatu atsevišķa pārbaude attiecībā uz katru no reģistrācijas pieteikumā norādītajām precēm un pakalpojumiem – Pienākums norādīt reģistrācijas atteikuma pamatojumu – Piemērojamība (Padomes Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkts un 75. pants) (sal. ar 14. un 15. punktu)

3.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Absolūti atteikuma pamati – Preču zīmes, kam nav atšķirtspējas – Preču zīmes, ko veido reklāmas saukļi – Reklāmas formula ar cildinošu raksturu (Padomes Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 29. punktu)

4.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Absolūti atteikuma pamati – Apzīmējuma atšķirtspējas neesamība – Preču zīme, kas veidota no vairākiem elementiem – Kompetentās iestādes iespēja veikt katra preču zīmes elementa pārbaudi – Nepieciešamība ņemt vērā kopējo iespaidu, ko kombinācija radījusi konkrētai sabiedrības daļai (Padomes Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 36. punktu)

5.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Absolūti atteikuma pamati – Preču zīmes, kam nav atšķirtspējas – Vārdiska preču zīme “Leistung aus Leidenschaft” (Padomes Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 41.–47. punktu)

6.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Iespējas reģistrēt apzīmējumu vērtējums – Vienīgi Kopienu tiesiskā regulējuma ņemšana vērā – Agrāka preču zīmes reģistrācija noteiktās dalībvalstīs vai trešās valstīs – Lēmumi, kas Kopienas iestādēm nav saistoši (sal. ar 53. punktu)

7.                     Kopienas preču zīme – Biroja lēmumi – Vienlīdzīgas attieksmes princips – Labas pārvaldības princips – Biroja agrākā lēmumpieņemšanas prakse (sal. ar 61.–63. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 3. augusta lēmumu lietā R 188/2011–4 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu “Leistung aus Leidenschaft” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Deutsche Bank AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.