Language of document : ECLI:EU:T:2014:154

Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. marca 2014 – Deutsche Bank/ÚHVT (Leistung aus Leidenschaft)

(vec T‑539/11)

„Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Leistung aus Leidenschaft – Ochranná známka tvorená reklamným sloganom – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Rovnosť zaobchádzania – Povinnosť odôvodnenia – Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu“

1.                     Ochranná známka Spoločenstva – Procesné ustanovenia – Odôvodnenie rozhodnutí – Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 – Dosah zhodný s dosahom článku 296 ZFEÚ (článok 296 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 207/2009, článok 75 prvá veta) (pozri bod 13)

2.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Samostatné preskúmanie dôvodov zamietnutia vo vzťahu ku každému výrobku alebo službe uvedeným v prihláške – Povinnosť odôvodniť zamietnutie zápisu – Rozsah (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 a článok 75) (pozri body 14, 15)

3.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť – Ochranné známky zložené z reklamných sloganov – Propagačný slogan s pochvalnou povahou [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. b)] (pozri bod 29)

4.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia – Ochranná známka zložená z viacerých prvkov – Možnosť príslušného orgánu podrobiť skúmaniu každý prvok tvoriaci ochrannú známku – Potreba zohľadniť celkové vnímanie spojenia príslušnou skupinou verejnosti [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. b)] (pozri bod 36)

5.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť – Slovná ochranná známka Leistung aus Leidenschaft [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. b)] (pozri body 41 – 47)

6.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Posúdenie spôsobilosti označenia na zápis – Zohľadnenie výlučne právnej úpravy Spoločenstva – Skorší zápis ochrannej známky v niektorých členských štátoch alebo tretích krajinách – Rozhodnutia nezaväzujúce orgány Spoločenstva (pozri bod 53)

7.                     Ochranná známka Spoločenstva – Rozhodnutia Úradu – Zásada rovnosti zaobchádzania – Zásada riadnej správy vecí verejných – Predchádzajúca rozhodovacia prax Úradu (pozri body 61 – 63)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. augusta 2011 (vec R 188/2011‑4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Leistung aus Leidenschaft ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Deutsche Bank AG je povinná nahradiť trovy konania.