Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 11. prosince 2014 – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v. Mostafa Lounani

(Věc C-573/14)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Odpůrce: Mostafa Lounani

Předběžné otázky

Musí být čl. 12 odst. 2 písm. c) směrnice 2004/83/ES o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany1 , vykládán tak, že k tomu, aby mohla být použita doložka o vyloučení, kterou stanoví, nutně implikuje, že žadateli o azyl byl uložen trest za teroristické trestné činy upravené v čl. 1 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu2 , které bylo v Belgii provedeno zákonem ze dne 19. prosince 2003 o teroristických trestných činech?

V případě záporné odpovědi mohou být takové skutečnosti, jako jsou skutečnosti uvedené v bodě 5.9.2. napadeného rozsudku Conseil du contentieux des étrangers č. 96.933 ze dne 12. února 2013, které jsou v rozsudku Tribunal correctionnel de Bruxelles ze dne 6. února 2006 přičítány odpůrci a za něž mu byl uložen trest za účast na teroristické organizaci, považovány za jednání v rozporu s cíli a zásadami OSN ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. c) výše uvedené směrnice 2004/83/ES?

Stačí při posuzování vyloučení žadatele z mezinárodní ochrany z důvodu jeho účasti na teroristické organizaci uložení trestu jakožto řídícímu členovi teroristické organizace, v rámci kterého je konstatováno, že žadatel o mezinárodní ochranu se nedopustil teroristického útoku, nepokusil se jej spáchat, ani nehrozil, že jej spáchá, k tomu, aby bylo konstatováno, že se jedná o účast na spáchání nebo podněcování ve smyslu čl. 12 odst. 3 směrnice 2004/83/ES přičitatelné žadateli, nebo je nezbytné individuálně posoudit dotčené skutečnosti a prokázat účast na spáchání teroristického trestného činu nebo podněcování k teroristickému trestnému činu vymezenému v článku 1 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu?Musí se při posuzování vyloučení žadatele z mezinárodní ochrany z důvodu jeho účasti na teroristické organizaci, případně jakožto řídící člen, podněcování nebo účast uvedené v čl. 12 odst. 3 směrnice 2004/83/ES vztahovat ke spáchání teroristického trestného činu, který je definován v článku 1 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu nebo se může vztahovat k účasti na teroristické skupině upravené v článku 2 výše uvedeného rámcového rozhodnutí? Je v oblasti terorismu možné vyloučení z mezinárodní ochrany upravené v čl. 12 odst. 2 písm. c) směrnice 2004/83/ES v případě, že nedošlo ke spáchání násil

ného a zvláště krutého činu, jenž je upraven v článku 1 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu?