Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Belgia) 11. detsembril 2014 – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides versus Mostafa Lounani

(kohtuasi C-573/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Mostafa Lounani

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ (miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta)1 artikli 12 lõike 2 punkti c tuleb tõlgendada nii, et selles ette nähtud erandeid käsitleva sätte kohaldamiseks peab varjupaigataotleja tingimata olema süüdi mõistetud ühes nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta, mis võeti Belgias üle 19. detsembri 2003. aasta seadusega terrorikuritegude kohta)2 artikli 1 lõikes 1 ette nähtud terrorikuriteos?

2.    Kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis kas niisuguseid asjaolusid, mida on nimetatud Conseil du contentieux des étrangers’ 12. veebruaril 2013 kuulutatud vaidlustatud kohtuotsuse nr 96.933 punktis 5.9.2., mis on vastustajale Tribunal correctionnel de Bruxelles’i 16. veebruari 2006. aasta kohtuotsusega süüks pandud ja mille eest ta mõisteti süüdi terroristlikus organisatsioonis osalemises, saab pidada ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevateks tegudeks eespool viidatud direktiivi 2004/83/EÜ artikli 12 lõike 2 punkti c tähenduses?

3.    Kas, uurides rahvusvahelise kaitse taotlejale selle kaitse andmata jätmist tulenevalt tema osalemisest terroristlikus organisatsioonis, on tema süüdimõistmine terroristliku organisatsiooni juhtliikmena, millega tuvastatakse, et rahvusvahelise kaitse taotleja ei ole terroriakti toime pannud, üritanud toime panna ega ähvardanud toime panna, piisav selleks, et saaks nentida, et tegemist on taotlejale süüks pandava osalemise või õhutamisega direktiivi 2004/83/EÜ artikli 12 lõike 3 tähenduses, või on vaja viia läbi juhtumi asjaolude individuaalne hindamine ja tõendada osalemist 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta) artiklis 1 määratletud terrorikuriteo toimepanemises või toimepanemisele õhutamises?

4.    Kas, uurides rahvusvahelise kaitse taotlejale selle kaitse andmata jätmist tulenevalt tema osalemisest terroristlikus organisatsioonis, konkreetsel juhul juhi rollis, peab direktiivi 2004/83/EÜ artikli 12 lõikes 3 käsitletud õhutamine või osalemine puudutama sellise terrorikuriteo toimepanemist, nagu on määratletud 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta) artiklis 1, või võib see puudutada osalemist terrorirühmituses, mida on käsitletud selle raamotsuse artiklis 2?

5.    Kas terrorismi valdkonnas on rahvusvahelisest kaitsest ilma jätmine, mis on ette nähtud direktiivi 2004/83/EÜ artikli 12 lõike 2 punktis c, võimalik juhul, kui niisugust iseäranis julma vägivallategu, nagu on käsitletud 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta) artiklis 1, ei ole toime pandud, sellele õhutatud ega selles osaletud?

____________

____________

1 ELT L 304, lk 12.

2 EÜT L 164, lk 3.