Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2014. uputio Conseil d'État (Belgija) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides protiv Mostafe Lounanija

(Predmet C-573/14)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Commissaire général aux réfugiés et aux apatridesTuženik: Mostafa LounaniPrethodna pitanjaTreba li članak 12. stavak 2. točku (c) Direktive Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna m

iés et aux apatridesTuže

nik: Mostafa Louna

niPrethodna pitanjaTreba li članak 12. stavak 2. točku (c) Direktive Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita te o sadržaju odobrene zaštite tumačiti na način da nužno podrazumijeva, kako bi se njime predviđena klauzula o isključenju mogla primijeniti, da je tražitelj azila bio osuđen za jedno od terorističkih kaznenih djela predviđenih člankom 1. stavkom 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma , koja je u belgijsko nacionalno pravo prenesena Zakonom o terorističkim kaznenim djelima od

19. prosinca 2003.?Ako ne, mogu li se djela, kao što su ona navedena u točki 5.9.2. pobijane presude br. 96.933 koju je donio Conseil du contentieux des étrangers, a koja je objavljena 12. veljače 2013., pripisana protivnoj strani presudom koju je donio Tribunal correctionnel de Bruxelles 16. veljače 2006. i za koja je ona osuđena zbog sudjelovanja u terorističkoj organizaciji, smatrati djelima koja su u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda u smislu članka 12. stavka 2. točke (c) gore navedene Di

rektive 2004/83/EZ ?U okviru ispitivanja isključenja podnositelja zahtjeva iz međunarodne zaštite zbog njegovog sudjelovanja u terorističkoj organizaciji, je li njegova osuda zbog vođenja terorističke organizacije, kojom se utvrđuje da podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu nije ni počinio, ni pokušao počiniti, ni zaprijetio počinjenjem terorističkog čina, dovoljna da bi se moglo utvrditi postojanje čina sudjelovanja ili poticanja u smislu članka 12. stavka 3. Direktive 2004/83/EZ, koji se može pripisati podnositelju zahtjeva, ili je nužno pristupiti pojedinačnom ispitivanju okolnosti slučaja i dokazati sudjelovanje u izvršenju terorističkog kaznenog djela ili poticanje na terorističko kazneno djelo iz članka 1. Okvirne odluke 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma?U okviru ispitivanja isključenja podnositelja zahtjeva iz međunarodne zaštite, zbog njegovog sudjelovanja u terorističkoj organizaciji, kao vođe, ako je primjenjivo, treba li čin poticanja ili sudjelovanja, iz članka 12. stavka 3. Direktive 2004/83/EZ, biti povezan s počinjenjem terorističkog kaznenog djela, kako je utvrđeno u članku 1. Okvirne odluke 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma ili može biti povezan sa sudjelovanjem u terorističkoj skupini, iz članka 2. spomenute Okvirne odluke?U pitanjima terorizma, je li isključenje iz međunarodne zaštite, predviđeno člankom 12. stavkom 2. točkom (c) Direktive 2004/83/EZ, moguće ako ne postoji počinjenje, poticanje ili sudjelovanje u nasilnom činu osobito okrutne prirode iz članka 1. Okvirne odluke 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma?