Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. decembrī iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(lieta C-573/14)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājs: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Atbildētājs: Mostafa Lounani

Prejudiciālie jautājumi:

1)    Vai Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu 1 12. panta 2. punkta c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai varētu piemērot tajā paredzēto izņēmuma klauzulu, patvēruma meklētājam obligāti ir jābūt notiesātam par vienu ar terorismu saistītu nodarījumu, kas ir paredzēts Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 2 1. panta 1. punktā, kas Beļģijā ir transponēts ar 2003. gada 19. decembra likumu par ar terorismu saistītiem nodarījumiem?

2)    Ja atbilde ir noliedzoša, vai tādus faktus, kas minēti Conseil du contentieux des étrangers 2013. gada 12. februārī pasludinātā pārsūdzētā sprieduma Nr. 96.933 5.9.2 punktā, par kuriem atbildētājs ar Tribunal correctionnel de Bruxelles 2006. gada 16. februāra spriedumu tika atzīts par vainīgu un notiesāts, pamatojoties uz viņa dalību teroristu organizācijā, var uzskatīt par darbībām, kas ir pretrunā Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķiem un principiem Direktīvas 2004/83/EK 12. panta 2. punkta c) apakšpunkta izpratnē?

3)    Vai, veicot pārbaudi saistībā ar pieteikuma iesniedzēja izslēgšanu no starptautiskas aizsardzības, pamatojoties uz viņa dalību teroristu organizācijā, pietiek ar to, ka starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējs tika notiesāts kā teroristu organizācijas vadītājs, konstatējot, ka viņš nebija nedz izdarījis, nedz mēģinājis izdarīt, nedz draudējis izdarīt terora aktu, lai varētu konstatēt kūdīšanas vai līdzdalības [terora aktā] esamību Direktīvas 2004/83/EK 12. panta 3. punkta izpratnē, kurā var vainot prasītāju, vai arī ir jāveic atsevišķa lietas apstākļu pārbaude un jāpierāda viņa dalība ar terorismu saistīta nodarījuma izdarīšanā vai kūdīšanā izdarīt ar terorismu saistītu nodarījumu, kas ir noteikts 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. pantā?4)    Vai, veicot pārbaudi saistībā ar izslēgšanu no starptautiskās aizsardzības sakarā ar dalību teroristu organizācijā, vajadzības gadījumā kā tās vadītājam, Direktīvas 2004/83/EK 12. panta 3. punktā paredzētajai dalībai vai kūdīšanai ir jāattiecas uz tādu ar terorismu saistītu nodarījumu, kāds ir noteikts 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. pantā, vai tas var attiekties uz dalību teroristu grupā, kas ir paredzēta minētā Pamatlēmuma 2. pantā?5)    Vai terorisma jomā ir iespējams atteikt Direktīvas 2004/83/EK 12. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzēto starptautisko aizsardzību, ja nav izdarīts 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. pantā paredzēts vardarbīgs, it īpaši nežēlīgs akts, kūdīšana uz to vai, ja tajā netika ņemta dalība?