Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 11. decembra 2014 – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(vec C-573/14)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Žalovaný: Mostafa Lounani

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 12 ods. 2 písm. c) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany1 vykladať tak, že nevyhnutným predpokladom uplatnenia dôvodu vylúčenia uvedeného v tomto ustanovení je, že žiadateľ o azyl bol odsúdený za spáchanie jedného z teroristických trestných činov uvedených v článku 1 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu, ktoré bolo v Belgicku prebraté zákonom z 19. decembra 2003 o teroristických trestných činoch2 (loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes)?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, možno skutočnosti, aké sú uvedené v bode 5.9.2. napadnutého rozsudku Conseil du contentieux des étrangers (Rada pre cudzinecké spory) č. 96.933 vyhláseného 12. februára 2013, ktoré odporcovi pripisuje rozsudok Tribunal correctionnel de Bruxelles (Trestný súd v Bruseli) zo 16. februára 2006 a pre ktoré bol odporca odsúdený za účasť v teroristickej organizácii, považovať za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov, v zmysle článku 12 ods. 2 písm. c) citovanej smernice 2004/83/ES?

3.    Postačuje v rámci skúmania vylúčenia žiadateľa o medzinárodnú ochranu z dôvodu jeho účasti v teroristickej organizácii jeho odsúdenie ako riadiaceho člena teroristickej organizácie s konštatovaním, že žiadateľ o medzinárodnú ochranu nespáchal, nepokúsil sa o spáchanie ani nehrozil spáchaním teroristického činu, na to, aby bolo možné konštatovať existenciu podnecovania alebo podieľania sa v zmysle článku 12 ods. 3 smernice 2004/83/ES, ktoré možno pripísať žiadateľovi, alebo je potrebné vykonať individuálne preskúmanie skutkových okolností veci a preukázať účasť na uskutočnení teroristického trestného činu alebo podnecovanie teroristického trestného činu vymedzeného v článku 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu?4.    Musí sa podnecovanie alebo podieľanie sa v zmysle článku 12 ods. 3 smernice 2004/83/ES v rámci skúmania vylúčenia žiadateľa o medzinárodnú ochranu z dôvodu jeho účasti v teroristickej organizácii, prípadne ako riadiaceho člena, týkať spáchania teroristického trestného činu vymedzeného v článku 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu, alebo sa môže týkať účasti v teroristickej skupine v zmysle článku 2 uvedeného rámcového rozhodnutia?5.    Je vylúčenie medzinárodnej ochrany uvedené v článku 12 ods. 2 písm. c) smernice 2004/83/ES v oblasti terorizmu možné v prípade, ak nedošlo k spáchaniu, podnecovaniu alebo účasti na mimoriadne krutom násilnom čine, aký je uvedený v článku 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2

002 o boji proti terorizmu?