Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 11. decembra 2014 – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Zadeva C-573/14)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Tožena stranka: Mostafa Lounani

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 12(2)(c) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite1 razlagati tako, da je za uporabo izključitvene klavzule, ki jo ta člen določa, nujno potrebno, da je bil prosilec za azil obsojen za eno od terorističnih kaznivih dejanj, določenih v členu 1(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu2 , ki ga je v belgijski pravni red prenesel zakon z dne 19. decembra 2003 o terorističnih kaznivih dejanjih?

2.    Če je odgovor negativen, ali je dejanja, kot so navedena v točki 5.9.2 izpodbijane sodbe št. 96.933 Conseil du contentieux des étrangers, ki je bila razglašena 12. februarja 2013, ki so nasprotni stranki v pritožbenem postopku očitana s sodbo tribunal correctionnel de Bruxelles z dne 16. februarja 2006, in za katera je bila obsojena, ker je sodelovala v teroristični organizaciji, mogoče opredeliti kot ravnanja v nasprotju s cilji in načeli Združenih narodov v smislu člena 12(2)(c) zgoraj navedene Direktive 2004/83/ES?

3.    Ali v okviru presoje zavrnitve mednarodne zaščite prosilcu zaradi tega, ker je sodeloval s teroristično organizacijo, celo kot njen vodja, s katero je bilo ugotovljeno, da prosilec za mednarodno zaščito ni niti storil, niti nameraval storiti, niti grozil, da bo storil teroristično dejanje, zadostuje, da se ugotovi obstoj udeležbe ali napeljevanja v smislu člena 12(3) Direktive 2004/83/ES, ki se očita prosilcu, ali je nujno izvesti posamično presojo dejstev in dokazati udeležbo pri izvršitvi terorističnega kaznivega dejanja ali napeljevanja k terorističnem kaznivem dejanju, ki je določeno v členu Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu?4.    Ali se mora v okviru presoje zavrnitve mednarodne zaščite prosilcu zaradi njegovega sodelovanja v teroristični organizaciji, celo kot njen vodja, dejanje napeljevanja ali udeležbe iz člena 12(3) Direktive 2004/83/ES nanašati na izvršitev terorističnega kaznivega dejanja, kot je opredeljeno v členu 1 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu, ali se lahko nanaša na sodelovanje v teroristični skupini iz člena 2 tega okvirnega sklepa?5.    Ali je na področju terorizma zavrnitev mednarodne zaščite iz člena 12(2)(c) Direktive 2004/83/ES mogoča, če ne obstaja izvršitev, napeljevanje ali sodelovanje pri dejanju nasilja posebno krute narave, kot je določeno v členu 1 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju p

roti terorizmu?