Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Belgien) den 11 december 2014 – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mot Mostafa Lounani

(Mål C-573/14)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Motpart: Mostafa Lounani

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 12.2 c i rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning(1 ) och om innehållet i det beviljade skyddet tolkas så, att det för att den undantagsbestämmelse som föreskrivs i direktivet ska kunna tillämpas nödvändigtvis krävs att den asylsökande har dömts för något av de terroristbrott som avses i artikel 1.1 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism(2 ), vilket införlivades i Belgien genom lagen av den 19 december 2003 om terroristbrott (loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes)?

2)    Om så inte är fallet, kan då sådana handlingar som dem som avses i punkt 5.9.2. i den överklagade domen nr 96.933 från Conseil du contentieux des étrangers av den 12 februari 2013, som motparten tillskrevs ansvaret för i domen från Tribunal correctionnel de Bruxelles av den 16 februari 2006 och på grund av vilka motparten dömdes för deltagande i en terroristorganisation betraktas som gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser i den mening som avses i artikel 12.2 c i direktiv 2004/83/EG?

3)    Ska det vid prövningen av huruvida undantaget omfattar en sökande av internationellt skydd på grund av hans eller hennes deltagande i en terroristorganisation anses räcka med att vederbörande har blivit föremål för en fällande dom i egenskap av ledare för en terroristorganisation varvid det har konstaterats att den sökande av internationellt skydd varken hade begått, försökt begå eller hotat med att begå någon terroristhandling, för att konstatera att det föreligger deltagande eller anstiftan i den mening som avses i artikel 12.3 i direktiv 2004/83/EG som kan tillskrivas den sökande, eller krävs det att det görs en individuell prövning av omständigheterna i det aktuella fallet och att det styrks att sökanden har deltagit i förövandet av ett sådant terroristbrott som definieras i artikel 1 i rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism?

4)    Krävs det vid prövningen av huruvida undantaget omfattar en sökande av internationellt skydd på grund av hans eller hennes deltagande i en terroristorganisation, i förekommande fall såsom ledare, att ett sådant deltagande eller en sådan anstiftan som avses i artikel 12.3 i direktiv 2004/83/EG avser förövandet av ett sådant terroristbrott som definieras i artikel 1 i rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism, eller kan deltagandet eller anstiftan avse ett sådant deltagande i en terroristgrupp som avses i artikel 2 i rambeslutet?

5)    Är det möjligt att, när det är fråga om terrorism, göra undantag från rätten till internationellt skydd i enlighet med artikel 12.2 c i direktiv 2004/83/EG, utan att det föreligger förövande av, anstiftan till eller deltagande i någon sådan särskilt grym våldshandling som avses i artikel 1 i rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism?

____________

____________

(1 )    EUT L 304, s. 12.

(2 )    EGT L 164, s. 3.