Language of document : ECLI:EU:F:2014:233

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

15 октомври 2014 година

Дело F‑86/13

Robert van de Water

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Права и задължения на длъжностното лице — Деклариране на намерение за упражняване на професионална дейност след прекратяване на функциите — Член 16 от Правилника — Съвместимост с легитимните интереси на институцията — Забрана“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Van de Water, пенсиониран срочно нает служител на Европейския парламент, по същество иска отмяна на решението на Парламента от 3 януари 2013 г., с което му се забранява да заема длъжността съветник на премиер-министъра на Украйна за период от две години след прекратяването на функциите му

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Van de Water понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейския парламент.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Права и задължения — Деклариране на намерение за упражняване на професионална дейност след прекратяване на функциите — Дата на подаване — Получаване от администрацията — Презумпция, създадена от печата за завеждане в регистъра или за приемане

(член 16 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Права и задължения — Упражняване на професионална дейност след прекратяване на функциите — Граници — Съвместимост с легитимните интереси на институцията — Свобода на преценка на администрацията

(член 16 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Макар да е вярно, че поставянето от съответната администрация на печат за завеждане в регистър на документ, като например на декларация за намерение за упражняване на професионална дейност след прекратяване на функциите, да не удостоверява точната дата на подаването на документа, изпълняването на тази формалност при завеждането му в регистъра или при получаването му все пак представлява характерен за доброто административно управление похват, позволяващ до доказване на противното да се предположи, че администрацията е получила документа на посочената дата.

Впрочем адресатът на писмо, което не е изпратено като препоръчано, не следва да установява причините, поради които предаването му е било евентуално забавено.

(вж. точки 30 и 31)

Позоваване на:

Съд — решение Michel/Парламент, 195/80, EU:C:1981:284, т. 11

Съд на публичната служба — определение Schmit/Комисия, F‑3/05, EU:F:2006:31, т. 29

2.      Упражняването от длъжностното лице на професионална дейност, независимо дали тя е възмездна или не, в рамките на две години след прекратяване на служебното правоотношение може да бъде забранено или подчинено на определени условия от органа по назначаването с оглед на две различни обстоятелства. Първо, ако дейността е свързана с работата, извършвана от длъжностното лице през последните три години служба, и второ, ако тя би могла да доведе до конфликт със законните интереси на институцията.

По отношение на първото условие от текста на член 16 от Правилника следва, че е достатъчно наличието на каквато и да било връзка между предложената работа и работата, извършвана от длъжностното лице през последните три години служба.

По отношение на второто условие, което член 16 от Правилника предвижда, от самия текст на тази разпоредба, следва, че при наличието на риск от конфликт със законните ѝ интереси институцията разполага с широко право на преценка.

(вж. точки 46, 48 и 51)