Language of document : ECLI:EU:F:2014:233

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

15. oktoober 2014

Kohtuasi F‑86/13

Robert van de Water

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Ametniku õigused ja kohustused – Teatamine kavatsusest hakata tegelema kutsealase tegevusega pärast teenistusest lahkumist – Personalieeskirjade artikkel 16 – Kooskõla institutsiooni õigustatud huvidega – Keeld

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles R. van de Water, kes on pensionile jäänud Euroopa Parlamendi ajutine teenistuja, palub sisuliselt tühistada parlamendi 3. jaanuari 2013. aasta otsus, millega tal keelati asuda Ukraina peaministri nõuniku ametikohale kahe aasta jooksul pärast teenistusest lahkumist.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta R. van de Wateri kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Õigused ja kohustused – Teatamine kavatsusest hakata tegelema kutsealase tegevusega pärast teenistusest lahkumist – Esitamise kuupäev – Vastuvõtmine administratsiooni poolt – Registreerimis‑ või vastuvõtmistempliga loodud eeldus

(Personalieeskirjad, artikkel 16)

2.      Ametnikud – Õigused ja kohustused – Kutsealase tegevusega tegelemine pärast teenistusest lahkumist – Piirid – Kooskõla institutsiooni õigustatud huvidega – Administratsiooni kaalutlusõigus

(Personalieeskirjad, artikkel 16)

1.      Kuigi kuupäev, mil asjassepuutuv administratsioon registreerib või kinnitab, et ta on kätte saanud sellise dokumendi nagu teate kutsealase tegevusega tegelemise kavatsuse kohta, ei võimalda määrata kindlaks konkreetset kuupäeva, mil see dokument on esitatud, moodustava nimetatud registreerimis‑ või vastuvõtmisnõuded osa heast haldustavast, mistõttu võib eeldada – kui ei tõendata vastupidist –, et kõnealuse dokument on jõudnud administratsioonini märgitud kuupäeval.

Lisaks ei ole lihtkirja adressaat kohustatud tuvastama, mis põhjustel võis kirja saatmine hilineda.

(vt punktid 30 ja 31)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsus, Michel vs. parlament, 195/80, EU:C:1981:284, punkt 11.

Avaliku Teenistuse Kohus. Kohtumäärus, Schmit vs. komisjon, F‑3/05, EU:F:2006:31, punkt 29.

2.      Mis puudutab kahe aasta jooksul pärast ametniku teenistusest lahkumist palgalise või tasustamata kutsealase tegevusega tegelemist, siis sõltub ametisse nimetava asutuse õigus keelata niisuguse tegevusega tegelemine või anda oma nõusolek vastavalt tingimustele kahe erineva tingimuse täitmisest. Esiteks peab kavandatud tegevus olema seotud ametniku poolt viimasel kolmel aastal teenistuses tehtud tööga ja teiseks võib selline tegevus viia konfliktini institutsiooni õigustatud huvidega.

Esimese tingimuse puhul tuleneb personalieeskirjade artikli 16 sõnastusest, et piisab sellest, kui kavandatud tegevus on mingil viisil seotud tööga, mida ametnik tegi viimasel kolmel aastal enne teenistusest lahkumist.

Teise tingimuse kohta, mis esitatud personalieeskirjade artiklis 16, tuleneb sama sätte sõnastusest, et juhul kui kavandatud tegevus võib viia konfliktini institutsiooni õigustatud huvidega, on institutsioonil ulatuslik kaalutlusõigus.

(vt punktid 46, 48 ja 51)