Language of document : ECLI:EU:F:2014:207

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 10 września 2014 r.

Sprawa F‑42/09 DEP

Anne Esneau-Kappé

przeciwko

Europejskiemu Urzędowi Policji (Europol)

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot:      Wniosek o ustalenie kosztów podlegających zwrotowi, złożony przez A. Esneau-Kappé na podstawie art. 92 regulaminu postępowania w następstwie wydania wyroku Esneau‑Kappé/Europol (F‑42/09, EU:F:2010:67).

Orzeczenie:      Całkowitą wysokość kosztów podlegających zwrotowi na rzecz A. Esneau‑Kappé przez Europejski Urząd Policji ustala się na 1343,18 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do dnia zapłaty, w oparciu o stawkę ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących obowiązującą we wskazanym okresie, podwyższoną o 2 punkty.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę – Umowa w sprawie honorariów zawarta między stroną a jej adwokatem – Wyłączenie

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b)]

Sąd Unii jest uprawniony do ustalania nie wynagrodzenia należnego od stron ich własnym adwokatom lub radcom prawnym, lecz kwoty, do której to wynagrodzenie może podlegać zwrotowi przez stronę obciążoną kosztami postępowania. Wynika z tego, że dowód uiszczenia kosztów, o których zwrot wniesiono, nie jest konieczny w celu ustalenia przez Sąd kosztów podlegających zwrotowi.

Rozstrzygając bowiem w przedmiocie wniosku o ustalenie kosztów, sąd Unii nie musi brać pod uwagę ewentualnej umowy w tym zakresie między zainteresowaną stroną a jej pełnomocnikami lub doradcami.

Tak więc fakt, że na podstawie umowy pomiędzy skarżącym a jego adwokatami zdecydowano, iż ten pierwszy nie wypłaci tym drugim żadnego honorarium, nie wpływa na prawo strony skarżącej do odzyskania kosztów poniesionych w postępowaniu głównym.

(zob. pkt 14, 19, 20)

Odesłanie:

Trybunał, postanowienia: Leeuwarder Papierwarenfabriek/Komisja, 318/82, EU:C:1985:468, pkt 2; C.A.S./Komisja, C‑204/07 P-DEP, EU:C:2009:526, pkt 13; Kronofrance/Niemcy i in., C‑75/05 P-DEP, EU:C:2013:458, pkt 30