Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(втори състав)

18 септември 2014 година

Дело F‑26/12

Maria Concetta Cerafogli

срещу

Европейска централна банка (ЕЦБ)

„Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Достъп на персонала на ЕЦБ до документи, свързани със служебното правоотношение — Правила, приложими за заявленията на персонала на ЕЦБ — Досъдебна процедура — Правило за съответствие — Възражение за незаконосъобразност, посочено за първи път с жалбата — Допустимост — Право на ефективна съдебна защита — Консултации с комитета по персонала за приемането на правилата, приложими към заявленията на персонала на ЕЦБ за достъп до документи, свързани със служебното правоотношение“

Предмет:      Жалба на основание член 36.2 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за ЕС и Договора за функционирането на ЕС, с която г‑жа Cerafogli по същество иска да бъде отменено решението на Европейската централна банка (ЕЦБ), с което същата отказва да ѝ предостави достъп до някои документи, и да ѝ бъде заплатено обезщетение за неимуществените вреди, които смята, че е претърпяла вследствие на това решение

Решение:      Отменя решението от 21 юни 2011 г., с което заместник генералният директор на генерална дирекция „Човешки ресурси, бюджет и организация“ на Европейската централна банка частично отхвърля заявлението за достъп до някои документи, подадено на 20 май 2011 г. от г‑жа Cerafogli. Осъжда Европейската централна банка да заплати на г‑жа Cerafogli сума в размер на 1 000 EUR. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Осъжда Европейската централна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от г‑жа Cerafogli.

Резюме

1.      Жалби на длъжностните лица — Служители на Европейската централна банка — Особена жалба — Съответствие между особената жалба и жалбата по съдебен ред — Идентичност на предмет и основание — Възражение за незаконосъобразност, посочено за първи път с жалбата до съда — Допустимост

(член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз; членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица; член 41 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка; член 8.1 от Правилата за персонала на Европейската централна банка)

2.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка — Представителство — Комитет по персонала — Задължително консултиране — Обхват — Правила, приложими към заявленията на персонала за достъп до документи, свързани със служебното правоотношение — Включване

(членове 48 и 49 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

1.      Член 41 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка и член 8.1 от Правилата за персонала на Банката предвиждат, че служителите на Банката имат право да обжалват по съдебен ред само след като изчерпят административния ред за оспорване, който включва два етапа, а именно подаване на искане за преразглеждане, а след това — обжалване по административен ред.

Подобно на постановеното по член 91 от Правилника, следва да се приеме, че правилото за съответствие между жалбата по административен ред и следващата я жалба по съдебен ред изисква — като предпоставка за допустимост — посочените пред съда на Съюза основания вече да са били изтъкнати в административното производство, така че администрацията да е имала възможност да се запознае с оплакванията на заинтересованото лице срещу спорното решение.

Въпреки това, по съображения, свързани съответно с целта на производството за оспорване по административен ред, естеството на възражението за незаконосъобразност и принципа на ефективна съдебна защита, не бива възражението за незаконосъобразност, повдигнато за първи път с жалбата до съда, да се отхвърля като недопустимо само защото не е било изтъкнато при обжалването по административен ред, предхождащо това съдебно производство.

(вж. точки 30, 31, 39 и 54)

Позоваване на:

Общ съд на Европейския съюз — решение Комисия/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, т. 71

Съд на публичната служба — решение Cerafogli/ЕЦБ, F‑43/10, EU:F:2012:184, т. 61, обжалвано пред Общия съд на Европейския съюз, дело T‑114/13 P

2.      Член 49 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка предвижда задължение за консултиране с комитета по персонала винаги преди приемането на актове с общо приложение, които уреждат самите правила за работата или свързани с тях въпроси и които се отнасят към някоя от областите по член 48 от Условията за работа.

На това задължение за консултиране съответства право на комитета по персонала просто да бъде изслушан. Следователно това е скромна форма на участие в процеса на вземане на решения, доколкото изобщо не е налице задължение за администрацията да се съобрази със становището, изразено от комитета по персонала в рамките на проведените с него консултации. Независимо от това, за да не засегне смисъла от задължението за консултиране, администрацията трябва да го спазва всеки път когато консултациите с комитета по персонала биха могли да повлияят на съдържанието на приемания акт.

Освен това обхватът на това задължение за консултиране с комитета по персонала трябва да се преценява с оглед на целите му. От една страна, целта на консултирането е на всички членове на персонала, с посредничеството на този комитет в качеството му на представител на техните общи интереси, да бъде предоставена възможността да бъдат изслушани преди приемането или изменението на актове с общо приложение, които ги засягат. От друга страна, спазването на това задължение е в интерес както на различните членове на персонала, така и на администрацията, доколкото то може да ограничи случаите, при които би се наложило всеки член на персонала поотделно да оспорва акта поради наличие на евентуални грешки. Именно по тази причина подобно консултиране, което би могло да предотврати подаването на множество отделни жалби с едно и също оплакване, обслужва и принципа на добра администрация.

Правилата, приложими към заявленията на персонала на Банката за достъп до вътрешни документи, свързани със служебното правоотношение, са част от правилата за персонала по смисъла на членове 48 и 49 от Условията за работа и съответно попадат в приложното поле на тези членове. Следователно комитетът по персонала трябва да бъде изслушван преди приемането на такива правила.

(вж. точки 60—64)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — решение Cerafogli и Poloni/ЕЦБ, T‑63/02, EU:T:2003:308, т. 21, 22 и 24

Съд на публичната служба — решения Cerafogli/ЕЦБ, EU:F:2012:184, т. 47 и 49, както и Andres и др./ЕЦБ, F‑15/10, EU:F:2013:194, т. 191