Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Anden Afdeling)

18. september 2014

Sag F-26/12

Maria Concetta Cerafogli

mod

Den Europæiske Centralbank (ECB)

»Personalesag – ECB’s ansatte – ansatte ved ECB’s aktindsigt i dokumenter vedrørende ansættelsesforholdet – regler, der finder anvendelse på ansøgninger fra ECB’s ansatte – administrativ procedure – reglen om overensstemmelse – ulovlighedsindsigelse rejst for første gang under søgsmålet – antagelse til realitetsbehandling – retten til effektiv retsbeskyttelse – høring af Personaleudvalget i forbindelse med vedtagelsen af regler, der finder anvendelse på ansøgninger fra ECB’s ansatte om aktindsigt i dokumenter vedrørende ansættelsesforholdet«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 36.2 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, som er bilagt EU-traktaten og EUF-traktaten, hvorunder Maria Concetta Cerafogli i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af Den Europæiske Centralbanks (ECB) afgørelse om afslag på at give hendes aktindsigt i bestemte dokumenter og om erstatning for det ikke-økonomiske tab, som hun hævder at have lidt som følge af denne afgørelse.

Udfald:      Afgørelsen af 21. juni 2011, hvorved vicegeneraldirektøren for Den Europæiske Centralbanks Generaldirektorat for »Human Resources, Budget and Organisation« delvist afslog den ansøgning om aktindsigt i bestemte dokumenter, der blev indgivet af Maria Concetta Cerafogli den 20. maj 2011, annulleres. Den Europæiske Centralbank betaler Maria Concetta Cerafogli et beløb på 1 000 EUR. I øvrigt frifindes Den Europæiske Centralbank. Den Europæiske Centralbank bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Maria Concetta Cerafogli.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – ansatte ved Den Europæiske Centralbank – særlig klage – overensstemmelse mellem den særlige klage og søgsmålet – identitet mellem genstand og årsag – ulovlighedsindsigelse rejst for første gang under søgsmålet – antagelse til realitetsbehandling

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 47; tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91; ansættelsesvilkårene for ansatte ved Den Europæiske Centralbank, art. 41; administrative bestemmelser for personalet ved Den Europæiske Centralbank, art. 8, stk. 1)

2.      Tjenestemænd – ansatte ved Den Europæiske Centralbank – repræsentation – Personaleudvalget – obligatorisk høring – rækkevidde – regler, der finder anvendelse på ansøgninger fra de ansatte om aktindsigt i dokumenter vedrørende ansættelsesforholdet – omfattet

(Ansættelsesvilkårene for ansatte ved Den Europæiske Centralbank, art. 48 og 49)

1.      Artikel 41 i ansættelsesvilkårene for ansatte ved Den Europæiske Centralbank og artikel 8, stk. 1, i de administrative bestemmelser for personalet ved Den Europæiske Centralbank bestemmer, at en ansat ved sidstnævnte ikke kan anlægge sag, før den administrative procedure, der udgøres af to trin, nemlig en ansøgning om administrativ undersøgelse og en forudgående klage, er afsluttet.

I overensstemmelse med det i retspraksis fastsatte vedrørende vedtægtens artikel 91 antages, at en regel om overensstemmelse mellem klagen og den efterfølgende stævning kræver, at et anbringende fremsat for Unionens retsinstanser allerede er blevet fremsat under den administrative procedure, idet det i modsat fald må afvises, således at administrationen er bekendt med de klagepunkter, som den berørte person fremfører mod den anfægtede afgørelse.

Betragtninger, der vedrører henholdsvis formålet med den administrative procedure, ulovlighedsindsigelsens art og princippet om effektiv domstolsbeskyttelse, er dog til hinder for, at en ulovlighedsindsigelse, der fremsættes for første gang i forbindelse med et søgsmål, ikke antages til realitetsbehandling alene med den begrundelse, at ulovlighedsindsigelsen ikke var blevet fremsat i den klage, der blev indgivet forud for søgsmålet.

(jf. præmis 30, 31, 39 og 54)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: dom Kommissionen mod Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, præmis 71

Personaleretten: dom Cerafogli mod ECB, F-43/10, EU:F:2012:184, præmis 61, som i øjeblikket verserer for Den Europæiske Unions Ret, sag T-114/13 P

2.       Artikel 49 i ansættelsesvilkårene for ansatte ved Den Europæiske Centralbank fastsætter en pligt til at høre Personaleudvalget inden vedtagelsen af en generel retsakt, der vedrører såvel selve ansættelsesvilkårene som spørgsmål, der er knyttet til dette regelsæt, og som er forbundet med et af de områder, der er omfattet af artikel 48 i de nævnte ansættelsesvilkår.

Denne høringspligt består alene i en ret for Personaleudvalget til at blive hørt. Der er således tale om en beskeden deltagelse i en beslutningstagning, for så vidt som høringspligten ikke indeholder nogen forpligtelse for administrationen til at følge de udtalelser, som Personaleudvalget fremkommer med i forbindelse med høringen af sidstnævnte. Administrationen skal overholde denne forpligtelse, hver gang høringen af Personaleudvalget er egnet til at kunne udøve indflydelse på indholdet af den retsakt, der skal vedtages, idet den effektive virkning af høringspligten ellers ville blive tilsidesat.

I øvrigt skal omfanget af denne pligt til at høre Personaleudvalget vurderes i lyset af dens formål. Dels skal denne høring gøre det muligt for alle ansatte via Personaleudvalget, der repræsenterer deres fælles interesser, at blive hørt forud for vedtagelse af eller ændring i generelle retsakter, der vedrører dem. Dels er overholdelsen af denne forpligtelse i såvel de forskellige ansattes som administrationens interesse, idet det herved undgås, at enhver ansat ved en individuel administrativ procedure skal gøre opmærksom på forekomsten af eventuelle fejl. Ligeledes kan en sådan høring forhindre indgivelse af en række individuelle ansøgninger vedrørende samme klagepunkt, hvorfor høringen også fremmer princippet om god forvaltningsskik.

De regler, der finder anvendelse på ansøgninger fra ECB’s ansatte om aktindsigt i interne dokumenter vedrørende ansættelsesforholdet, er omfattet af de administrative bestemmelser for personalet som omhandlet i artikel 48 og artikel 49 i ansættelsesvilkårene og falder således inden for de nævnte artiklers anvendelsesområde. Følgelig skal Personaleudvalget høres inden vedtagelsen af sådanne regler.

(jf. præmis 60-64)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: dom Cerafogli og Poloni mod ECB, T-63/02, EU:T:2003:308, præmis 21, 22 og 24

Personaleretten: domme Cerafogli mod ECB, EU:F:2012:184, præmis 47 og 49, og Andres m.fl. mod ECB, F-15/10, EU:F:2013:194, præmis 191