Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

18. september 2014

Kohtuasi F‑26/12

Maria Concetta Cerafogli

versus

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik teenistus – EKP töötajad – EKP töötajate juurdepääs töösuhet käsitlevatele dokumentidele – EKP töötajate taotlustele kohaldatavad eeskirjad – Kohtueelne menetlus – Vastavuse põhimõte – Õigusvastasuse väide, mis esitati esmakordselt hagis – Vastuvõetavus – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Konsulteerimine personalikomiteega eeskirjade vastuvõtmiseks, mida kohaldatakse EKP töötajate juurdepääsutaotlustele töösuhet käsitlevatele dokumentidele

Ese:      Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36.2 alusel esitatud hagi, milles M. C. Cerafogli palub sisuliselt tühistada Euroopa Keskpanga (EKP) otsus, millega keelati tema juurdepääs teatavatele dokumentidele, ning hüvitada mittevaraline kahju, mis tema sõnul talle nimetatud otsuse tõttu tekkis.

Otsus:      Tühistada 21. juuni 2011. aasta otsus, millega Euroopa Keskpanga personali, eelarve ja organisatsiooni peadirektoraadi peadirektori asetäitja jättis osaliselt rahuldamata M. C. Cerafogli 20. mail 2011 esitatud juurdepääsutaotluse teatavatele dokumentidele. Mõista Euroopa Keskpangalt M. C. Cerafogli kasuks välja 1000 eurot. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Keskpanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja M. C. Cerafogli kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Euroopa Keskpanga teenistujad – Spetsiaalne hagi – Spetsiaalse hagi ja hagiavalduse vastavus – Eseme ja aluse samasus – Õigusvastasuse väide, mis esitati esmakordselt hagis – Vastuvõetavus

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 47, personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artikkel 41; Euroopa Keskpanga personalieeskirjad, artikkel 8.1)

2.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Esindamine – Personalikomitee – Kohustuslik konsulteerimine – Ulatus – Eeskirjad, mida kohaldatakse töötajate juurdepääsutaotlustele töösuhet käsitlevatele dokumentidele – Hõlmamine

(Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artiklid 48 ja 49)

1.      Euroopa Keskpanga teenistustingimuste artiklis 41 ja panga personalieeskirjade artiklis 8.1 on sätestatud, et Euroopa Keskpanga teenistuja võib esitada hagi alles pärast seda, kui on läbitud kohtueelne menetlus, mis koosneb kahest etapist: kohtueelses menetluses läbivaatamise taotlus ja kohtueelne kaebus.

Nagu on otsustatud personalieeskirjade artikli 91 puhul, tuleb asuda seisukohale, et kaebuse ja sellele järgneva hagi vastavuse reegli kohaselt on nõutav, et liidu kohtule esitatud väide oleks esitatud juba kohtueelses menetluses − et ametisse nimetav asutus võiks mõista, mida asjaomane isik vaidlustatud otsuses kritiseerib, − vastasel korral on see väide vastuvõetamatu.

Samas kaalutlused, mis on seotud vastavalt kohtueelse menetluse eesmärgi, õigusvastasuse väite laadi ja tõhusa kohtuliku kaitse põhimõttega, ei võimalda tunnistada esmakordselt hagis esitatud õigusvastasuse väidet vastuvõetamatuks ainuüksi seetõttu, et seda ei esitatud sellele hagile eelnenud kaebuses.

(vt punktid 30, 31, 39 ja 54)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus komisjon vs. Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punkt 71.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Cerafogli vs. EKP, F‑43/10, EU:F:2012:184, punkt 61, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse (kohtuasi T‑114/13 P).

2.      Euroopa Keskpanga teenistustingimuste artiklis 49 on kehtestatud kohustus konsulteerida personalikomiteega enne, kui võetakse vastu mistahes üldkohaldatav akt, mis lisaks töö enda reguleerimisele käsitleb küsimusi, mis on selle regulatsiooniga hõlmatud ning mis on seotud teenistustingimuste artiklis 45 viidatud valdkonnaga.

Kirjeldatud konsulteerimise kohustus tähendab üksnes personalikomitee õigust olla ära kuulatud. Seega on tegemist otsuse tegemises osalemise ühe kõige tagasihoidlikuma viisiga, kuna see ei too mingil juhul kaasa administratsiooni kohustust arvestada personalikomiteega konsulteerimise käigus esitatud seisukohtadega. Seda arvestades peab administratsioon täitma konsulteerimise kohustust iga kord, kui personalikomiteega konsulteerimine võib vastuvõtmisele kuuluva akti sisu mõjutada, kuna vastasel korral kahjustataks konsulteerimise kohustuse kasulikku mõju.

Muu hulgas tuleb personalikomiteega konsulteerimise kohustuse ulatust hinnata neid eesmärke järgides. Esiteks on sellise konsulteerimise eesmärk pakkuda kõikidele töötajatele selle komitee kaudu nende ühiste huvide esindajana võimalust olla ära kuulatud enne neid puudutava üldkohaldatava õigusakti vastuvõtmist või muutmist. Teiseks on selle kohustuse täitmine nii erinevate töötajate kui administratsiooni huvides, kuna see võimaldab piirata seda, et iga töötaja viitab individuaalse haldusmenetluse kaudu võimalike vigade olemasolule. Nii järgib selline konsulteerimine, mis aitab ära hoida sama väidet sisaldavate üksiknõuete esitamist, samuti hea halduse põhimõtet.

Eeskirjad, mida kohaldatakse panga töötajate juurdepääsutaotlustele töösuhet käsitlevatele dokumentidele, on hõlmatud personalieeskirjadega teenistustingimuste artiklite 48 ja 49 tähenduses ning kuuluvad seega nimetatud artiklite kohaldamisalasse. Järelikult tuleb personalikomitee enne selliste eeskirjade vastuvõtmist ära kuulata.

(vt punktid 60–64)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Cerafogli ja Poloni vs. EKP, T‑63/02, EU:T:2003:308, punktid 21, 22 ja 24.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused Cerafogli vs. EKP, EU:F:2012:184, punktid 47 ja 49, ja Andres jt vs. EKP, F‑15/10, EU:F:2013:194, punkt 191.