Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

18. rujna 2014.

Predmet F‑26/12

Maria Concetta Cerafogli

protiv

Europske središnje banke (ESB)

„Javna služba – Osoblje ESB‑a – Pristup osoblja ESB‑a dokumentima koji se odnose na radni odnos – Pravila koja se primjenjuju na zahtjeve osoblja ESB‑a – Predsudski postupak – Pravilo o podudarnosti – Prigovor nezakonitosti prvi put istaknut u tužbi – Dopuštenost – Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu – Savjetovanje s odborom osoblja za usvajanje pravila koja se primjenjuju na zahtjeve osoblja ESB‑a za pristup dokumentima koji se odnose na radni odnos“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 36.2. Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, priloženog Ugovorima o EU‑u i FEU‑u, kojom M. C. Cerafogli u biti traži poništenje odluke Europske središnje banke (ESB) kojom joj se uskraćuje pristup određenim dokumentima i popravljanje nematerijalne štete koju je pretrpjela zbog te odluke.

Odluka:      Poništava se odluka od 21. lipnja 2011., kojom je zamjenik glavnog direktora Glavne uprave za ljudske resurse, proračun i organizaciju Europske središnje banke djelomično odbio zahtjev za pristup određenim dokumentima koji je M. C. Cerafogli podnijela 20. svibnja 2011. Nalaže se Europskoj središnjoj banci da M. C. Cerafogli isplati iznos od 1000 eura. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europska središnja banka snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova M. C. Cerafoglie.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Osoblje Europske središnje banke – Posebna žalba – Podudarnost posebne žalbe i tužbe – Istovjetnost predmeta i pravne osnove – Prigovor nezakonitosti prvi put istaknut u tužbi – Dopuštenost

(čl. 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima; čl. 90. i 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike; čl. 41. Uvjeta zaposlenja osoblja Europske središnje banke; čl. 8.1. Pravila primjenjivih na osoblje Europske središnje banke)

2.      Dužnosnici – Osoblje Europske središnje banke – Predstavljanje – Odbor osoblja – Obvezno savjetovanje – Opseg – Pravila koja se primjenjuju na zahtjeve osoblja za pristup dokumentima koji se odnose na radni odnos – Uključenost

(čl. 48. i 49. Uvjeta zaposlenja osoblja Europske središnje banke)

1.      Članak 41. Uvjeta zaposlenja osoblja Europske središnje banke i članak 8.1. Pravila primjenjivih na osoblje Europske središnje banke propisuju da član osoblja te banke može podnijeti sudski pravni lijek samo nakon što je iscrpio predsudski postupak, koji se sastoji od dva stadija, tj. zahtjeva za predsudsko ispitivanje, a potom prethodne žalbe.

Poput onog što je presuđeno u vezi s člankom 91. Pravilnika o osoblju, valja smatrati da pravilo o podudarnosti između žalbe i tužbe koja je slijedi zahtijeva, pod prijetnjom nedopuštenosti, da je tužbeni razlog istaknut pred sudom Unije već bio istaknut u predsudskom postupku, tako da je uprava bila u mogućnosti saznati za pritužbe koje osoba u pitanju ima protiv osporavane odluke.

Međutim, razmatranja koja su se odnosila na svrhu predsudskog postupka, narav prigovora nezakonitosti odnosno načela djelotvorne sudske zaštite protive se tomu da se prigovor nezakonitosti prvi put istaknut u tužbi proglasi nedopuštenim samo iz razloga što nije bio istaknut u žalbi koja je prethodila navedenoj tužbi.

(t. 30., 31., 39. i 54.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presuda Komisija/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, t. 71.

Službenički sud: presuda Cerafogli/ESB, F‑43/10, EU:F:2012:184, t. 61. koja je predmet žalbenog postupka u tijelu pred Općim sudom Europske unije u predmetu T‑114/13 P

2.      Članak 49. Uvjeta zaposlenja osoblja Europske središnje banke nameće obvezu savjetovanja s odborom osoblja prije usvajanja bilo kojeg akta opće primjene koji se odnosi kako na uređenje samog rada, tako i na pitanja koja se odnose na to uređenje i koja su povezna s jednim od područja iz članka 48. navedenih uvjeta zaposlenja.

Ta obveza savjetovanja sastoji se samo od prava odbora osoblja na saslušanja. Riječ je dakle o skromnom obliku sudjelovanja u donošenju odluka, jer ne podrazumijeva obvezu uprave da poduzme daljnje korake s obzirom na očitovanja odbora osoblja u okviru savjetovanja s njim. Neovisno o tome, kako ne bi ugrozila korisni učinak obveze savjetovanja, uprava je mora poštovati svaki put kad je savjetovanje s odborom osoblja takve naravi da može imati utjecaj na sadržaj akta koji se donosi.

Pored toga, opseg te obveze savjetovanja s odborom osoblja mora se ocijeniti u odnosu na njezine ciljeve. S jedne strane, cilj tog savjetovanja jest pružiti svim članovima osoblja, posredstvom tog odbora kao predstavnika njihovih zajedničkih interesa, mogućnost da ih se sasluša prije donošenja ili izmjene općih akata koji se na njih odnose. S druge strane, poštovanje te obveze je u interesu i različitih članova osoblja i uprave, jer se njome može izbjeći to da svaki član osoblja mora pomoću pojedinačnog upravnog postupka istaknuti postojanje eventualnih grešaka. Na isti način takvo savjetovanje, koje može spriječiti podnošenje niza pojedinačnih zahtjeva s istim razlogom, također služi načelu dobre uprave.

Pravila primjenjiva na zahtjeve osoblja Banke za pristup internim dokumentima koji se odnose na radni odnos potpadaju pod uvjete zaposlenja osoblja u smislu članaka 48. i 49. Uvjeta zaposlenja i prema tome ulaze u područje primjene navedenih članaka. Slijedom toga, odbor osoblja mora se saslušati prije donošenja takvih pravila.

(t. 60. do 64.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Cerafogli i Poloni/ESB, T‑63/02, EU:T:2003:308, t. 21., 22. i 24.

Službenički sud: presude Cerafogli/ESB, EU:F:2012:184, t. 47. i 49., i Andres i dr./ESB, F‑15/10, EU:F:2013:194, t. 191.