Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(második tanács)

2014. szeptember 18.

F‑26/12. sz. ügy

Maria Concetta Cerafogli

kontra

Európai Központi Bank (EKB)

„Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférése – Az EKB személyi állományának kérelmeire alkalmazandó szabályok – Pert megelőző eljárás – Megfelelési szabály – Először a keresetben felhozott jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeire alkalmazandó szabályok elfogadásával kapcsolatban a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció”

Tárgy:      A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló, az EU‑Szerződéshez és az EUM‑Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv 36.2 cikke alapján benyújtott kereset, amellyel M. C. Cerafogli lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Központi Bank (EKB) azon határozatát, amely elutasította a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmét, valamint kötelezze a határozat következtében általa elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2011. június 21‑i határozatot, amelyben az Európai Központi Bank „Emberi erőforrások, költségvetés és szervezet” főigazgatóságának főigazgató‑helyettese részben elutasította az M. C. Cerafogli által 2011. május 20‑án benyújtott, bizonyos dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet. Az Európai Központi Bank köteles 1000 eurót megfizetni M. C. Cerafogli számára. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladóan elutasítja. Az Európai Központi Bank maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az M. C. Cerafogli részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Az Európai Központi Bank alkalmazottai – Panasz – A panasz és a keresetlevél közötti egyezés – Tárgybeli és jogcímbeli azonosság – Először a keresetben felhozott jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk; Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei, 41. cikk; az Európai Központi Bank személyzeti szabályzata, 8.1 cikk)

2.      Tisztviselők – Az Európai Központi Bank alkalmazottai – Képviselet – Személyzeti bizottság – Kötelező konzultáció – Terjedelem – A személyi állománynak a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeire alkalmazandó szabályok – Bennfoglaltság

(Az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei, 48. és 49. cikk)

1.      Az Európai Központi Bank személyi állományára vonatkozó alkalmazási feltételek 41. cikke és az EKB személyzeti szabályzatának 8.1 cikke szerint a Bank alkalmazottja kereset előterjesztésére csak a pert megelőző eljárás lehetőségének kimerítése után jogosult, amely eljárás két szakaszból: a pert megelőző vizsgálat iránti kérelemből, majd az előzetes panaszból.

A személyzeti szabályzat 91. cikkével kapcsolatos ítélkezési gyakorlattal összhangban meg kell állapítani, hogy a panasznak és az azt követő keresetlevélnek összhangban kell állnia, és ez a szabály elfogadhatatlanság terhe mellett megköveteli, hogy az uniós bíróság előtt felhozott kifogást már a pert megelőző eljárásban felhozzák annak érdekében, hogy az adminisztráció megismerhesse az érintett által a megtámadott határozattal szemben megfogalmazott kritikákat.

A pert megelőző eljárás céljára, a jogellenességi kifogás természetére, illetve a hatékony bírói jogvédelem elvére vonatkozó megfontolásokkal azonban ellentétes, hogy az először a keresetben felvetett jogellenességi kifogást pusztán azzal az indokkal nyilvánítsák elfogadhatatlannak, hogy azt nem az említett keresetet megelőző panaszban terjesztették elő.

(lásd a 30., 31., 39. és 54. pontot)

Hivatkozás:

Törvényszék: Bizottság kontra Moschonaki ítélet, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, 71. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Cerafogli kontra EKB ítélet, F‑43/10, EU:F:2012:184, 61. pont, az ítélettel szemben T‑114/13. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt.

2.      Az Európai Központi Bank személyi állományára vonatkozó alkalmazási feltételek 49. cikke valamennyi olyan, általános hatályú jogi aktus esetében kötelezővé teszi a személyzeti bizottsággal való konzultációt, amely magára a munkavégzési szabályozásra vagy az e szabályozással kapcsolatos kérdésekre vonatkozik, és amely az említett alkalmazási feltételek 48. cikkében szereplő valamelyik területhez kapcsolódik.

Ez a konzultációs kötelezettség csak a személyzeti bizottság meghallgatáshoz való jogát foglalja magában. Következésképpen a határozat meghozatalában való közreműködés gyengébb formájáról van szó, mivel ez nem foglalja magában az adminisztráció azon kötelezettségét, hogy a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció keretében az e bizottság által megfogalmazott észrevételek alapján lépéseket tegyen. Ennélfogva az adminisztrációnak ezt a kötelezettséget minden egyes olyan esetben be kell tartania, amikor a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció befolyásolhatja az elfogadandó jogi aktus tartalmát, ellenkező esetben megfosztja a konzultációs kötelezettséget a hatékony érvényesüléstől.

Másfelől a személyzeti bizottsággal való konzultációs kötelezettség tartalmát annak céljaira tekintettel kell megítélni. Egyrészt a konzultáció arra irányul, hogy az alkalmazottak közös érdekeit képviselő személyzeti bizottság közvetítésével az összes alkalmazott számára lehetővé tegye, hogy az őket érintő általános hatályú jogi aktusok elfogadása, vagy módosítása előtt meghallgassák őket. Másrészt e kötelezettség betartása mind a különböző alkalmazottaknak, mind az adminisztrációnak érdekében áll, mivel ezáltal korlátozni lehet azt a jelenséget, hogy az esetleges hibák fennállására az egyes alkalmazottak egyéni közigazgatási eljárás útján hivatkozzanak. Ezáltal az ilyen konzultáció – amely megelőzheti, hogy ugyanazon sérelem tárgyában számos egyéni kérelmet nyújtsanak be – a megfelelő ügyintézés elvét is szolgálja.

Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó belső dokumentumokhoz való hozzáférése iránti kérelmeire alkalmazandó szabályok az alkalmazási feltételek 48. és 49. cikke értelmében vett, személyi állományra vonatkozó szabályok körébe, és így e cikkek hatálya alá tartoznak. Következésképpen a személyzeti bizottságot az ilyen szabályok elfogadását megelőzően meg kell hallgatni.

(lásd a 60–64. pontot)

Hivatkozás:

Elsőfokú Bíróság: Cerafogli és Poloni kontra EKB ítélet, T‑63/02, EU:T:2003:308, 21., 22. és 24. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Cerafogli kontra EKB ítélet, EU:F:2012:184, 47. és 49. pont; Andres és társai kontra EKB ítélet, F‑15/10, EU:F:2013:194, 191. pont.