Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2014. gada 18. septembrī

Lieta F‑26/12

Maria Concetta Cerafogli

pret

Eiropas Centrālo banku (ECB)

Civildienests – ECB personāls – ECB personāla piekļuve dokumentiem par darba tiesiskajām attiecībām – ECB personāla lūgumiem piemērojamie noteikumi – Pirmstiesas procedūra – Savstarpējas atbilstības prasība – Iebilde par prettiesiskumu, kura pirmoreiz ir izvirzīta prasības pieteikumā – Pieņemamība – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā – Apspriešanās ar personāla komiteju saistībā ar noteikumu pieņemšanu, kas piemērojami ECB personāla lūgumiem par piekļuvi dokumentiem attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām

Priekšmets      Prasība, kas ir celta saskaņā ar 36.2. pantu Protokolā par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem, kas ir pievienots LES un LESD pielikumā, ar kuru M. C. Cerafogli būtībā lūdz atcelt Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumu, ar kuru viņai ir atteikta piekļuve konkrētiem dokumentiem, kā arī atlīdzināt morālo kaitējumu, ko viņa esot cietusi saistībā ar šo lēmumu

Nolēmums      Atcelt Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 21. jūnija “Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas” ģenerāldirekcijas ģenerāldirektora vietnieka lēmumu, ar kuru viņš ir daļēji noraidījis lūgumu par piekļuvi dažiem dokumentiem, kuru 2011. gada 20. maijā iesniedza M. C. Cerafogli. Eiropas Centrālā banka izmaksā M. C. Cerafogli summu EUR 1000 apmērā. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Centrālā banka sedz savus un atlīdzina M. C. Cerafogli tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Īpaša prasība – Īpašas prasības un prasības pieteikuma savstarpēja atbilstība – Priekšmeta un pamata identiskums – Iebilde par prettiesiskumu, kura pirmoreiz ir izvirzīta prasības pieteikumā – Pieņemamība

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants; Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants; Eiropas Centrālās bankas personāla nodarbināšanas kārtības 41. pants; Eiropas Centrālās bankas darbiniekiem piemērojamo noteikumu 8.1. pants)

2.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Pārstāvība – Personāla komiteja – Obligāta apspriešanās – Apjoms – Noteikumi, kas piemērojami personāla lūgumiem par piekļuvi dokumentiem attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām – Ietveršana

(Eiropas Centrālās bankas personāla nodarbināšanas kārtības 48. un 49. pants)

1.      Eiropas Centrālās bankas personāla nodarbināšanas kārtības 41. pantā un šīs bankas darbiniekiem piemērojamo noteikumu 8.1. pantā ir paredzēts, ka tās darbinieks var celt prasību tiesā tikai pēc pirmstiesas procedūras, kas ietver divus posmus, proti, lūgumu veikt pirmstiesas pārbaudi un pēc tam – iepriekšēju sūdzību, pabeigšanas.

Kā jau ir ticis nospriests attiecībā uz Civildienesta noteikumu 91. pantu, ir jāuzskata, ka savstarpējas atbilstības prasība starp sūdzību un tai sekojošo prasības pieteikumu pieprasa – tās neizpildes gadījumā prasība ir nepieņemama –, ka Savienības tiesā izvirzītajam pamatam ir jābūt norādītam jau pirmstiesas procedūras laikā, lai administrācija varētu iepazīties ar ieinteresētās personas kritiku par apstrīdēto lēmumu.

Tomēr apsvērumi, kas skar attiecīgi pirmstiesas procedūras mērķi, iebildes par prettiesiskumu raksturu un efektīvas tiesību aizsardzības tiesā principu, nepieļauj to, ka iebilde par prettiesiskumu, kura pirmo reizi ir izvirzīta prasības pieteikumā, tiek atzīta par nepieņemamu vienīgi tā iemesla dēļ, ka tā nav bijusi izvirzīta pirms prasības celšanas iesniegtajā sūdzībā.

(skat. 30., 31., 39. un 54. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedums Komisija/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, 71. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Cerafogli/ECB, F‑43/10, EU:F:2012:184, 61. punkts, spriedums pārsūdzēts Vispārējā tiesā, lieta T‑114/13 P.

2.      Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 49. pantā ir noteikts pienākums apspriesties ar personāla komiteju pirms ikviena vispārpiemērojama akta pieņemšanas, kas attiecas gan uz pašu darba tiesisko regulējumu, gan uz jautājumiem, kas ir saistīti ar šo regulējumu un skar šīs nodarbināšanas kārtības 48. pantā minētās jomas.

Šis pienākums apspriesties ietver personāla komitejas tiesības tikai tikt uzklausītai. Tātad runa ir par vienu no pieticīgākajām līdzdalības formām lēmumu pieņemšanā, jo tā nekādā ziņā nerada administrācijai pienākumu atbildēt uz šādās personāla komitejas apspriedēs paustajiem apsvērumiem. Ņemot to vērā, lai neapdraudētu apspriešanās pienākuma lietderīgo iedarbību, administrācijai šis pienākums ir jāievēro ikreiz, kad apspriešanās ar personāla komiteju var ietekmēt pieņemamā akta saturu.

Turklāt pienākuma apspriesties ar personāla komiteju apjoms ir jāvērtē tā mērķu kontekstā. Pirmkārt, šāda apspriešanās ir paredzēta, lai visam personālam ar viņu kopīgās intereses pārstāvošās komitejas starpniecību tiktu dota iespēja tikt uzklausītiem pirms tādu vispārpiemērojamu aktu pieņemšanas vai grozīšanas, kas uz viņiem attiecas. Otrkārt, šī pienākuma ievērošana ir gan dažādu darbinieku, gan administrācijas interesēs, jo tā var novērst to, ka katrs darbinieks individuālā administratīvā procesā apgalvo iespējamu kļūdu esamību. Tāpat šāda apspriešanās, kas būtībā var novērst, ka tiek iesniegta virkne individuālu pieteikumu ar vienādu iebildumu, atbilst arī labas pārvaldības principam.

Uz noteikumiem, kas piemērojami Bankas personāla lūgumiem par piekļuvi iekšējiem dokumentiem attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām, attiecas personāla nodarbināšanas kārtība Darbiniekiem piemērojamo noteikumu 48. un 49. panta izpratnē, un tie ietilpst minēto pantu piemērošanas jomā. Līdz ar to pirms šādu noteikumu pieņemšanas ir jāuzklausa personāla komiteja.

(skat. 60.–64. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: spriedums Cerafogli un Poloni/ECB, T‑63/02, EU:T:2003:308, 21., 22. un 24. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedumi Cerafogli/ECB, EU:F:2012:184, 47. un 49. punkts; un Andres u.c./ECB, F‑15/10, EU:F:2013:194, 191. punkts.