Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (druga izba)

z dnia 18 września 2014 r.

Sprawa F‑26/12

Maria Concetta Cerafogli

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC)

Służba publiczna – Personel EBC – Dostęp personelu EBC do dokumentów dotyczących stosunku pracy – Przepisy mające zastosowanie do wniosków personelu EBC – Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi – Zasada zgodności – Zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze – Dopuszczalność – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego w zakresie wydania przepisów mających zastosowanie do wniosków personelu EBC o udostępnienie dokumentów dotyczących stosunku pracy

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 36.2 Protokołu w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączonego do traktatu UE i do traktatu FUE, w której M.C. Cerafogli żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie udostępnienia jej określonych dokumentów oraz zadośćuczynienia za krzywdę, jaką twierdzi, że doznała ze względu na tę decyzję.

Orzeczenie:      Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r., na podstawie której zastępca dyrektora generalnego dyrekcji generalnej ds. zasobów ludzkich, budżetu i organizacji Europejskiego Banku Centralnego oddalił częściowo złożony przez M.C. Cerafogli w dniu 20 maja 2011 r. wniosek o udostępnienie niektórych dokumentów. Europejski Bank Centralny wypłaci M.C. Cerafogli kwotę 1000 EUR. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Europejski Bank Centralny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez M.C. Cerafogli.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Pracownicy Europejskiego Banku Centralnego – Odwołanie szczególne – Zgodność między odwołaniem szczególnym a skargą – Identyczność przedmiotu i podstawy – Zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze – Dopuszczalność

(Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 47; regulamin pracowniczy, art. 90, 91; warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, art. 41; regulamin pracowniczy Europejskiego Banku Centralnego, art. 8.1)

2.      Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Centralnego – Reprezentacja – Komitet pracowniczy – Obowiązkowe zasięgnięcie opinii – Zakres – Przepisy mające zastosowanie do wniosków personelu o udostępnienie dokumentów dotyczących stosunku pracy – Zaliczenie

(warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, art. 48, 49)

1.      Artykuł 41 warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego i art. 8.1 regulaminu pracowniczego Banku przewidują, że pracownik Banku może wnieść skargę dopiero po zakończeniu postępowania poprzedzającego jej wniesienie, składającego się z dwóch etapów: wniosku o rozpatrzenie sprawy w trybie przedsądowym oraz uprzedniego zażalenia.

Na wzór orzecznictwa dotyczącego art. 91 regulaminu pracowniczego należy uznać, że zasada zgodności pomiędzy zażaleniem a wniesioną następnie skargą wymaga, pod rygorem niedopuszczalności, aby zarzut podniesiony przed sądem Unii został już podniesiony w ramach postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, po to, by administracja mogła zapoznać się z uwagami krytycznymi, jakie zainteresowany formułuje w odniesieniu do decyzji, którą podważa.

Jednak stwierdzenia dotyczące, odpowiednio, celu postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, charakteru zarzutu niezgodności z prawem oraz zasady skutecznej ochrony sądowej sprzeciwiają się temu, aby zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze miał zostać uznany za niedopuszczalny tylko z tego powodu, że nie został on podniesiony w poprzedzającym tę skargę zażaleniu.

(zob. pkt 30, 31, 39, 54)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyrok Komisja/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, pkt 71

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok Cerafogli/EBC, F‑43/10, EU:F:2012:184, pkt 61, odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑114/13 P

2.      Artykuł 49 warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego nakłada obowiązek zasięgania opinii komitetu pracowniczego przed wydaniem jakiegokolwiek aktu o charakterze generalnym, który dotyczy zarówno samych zasad wykonywania pracy, jak i kwestii związanych z tymi zasadami oraz z jednym z obszarów określonych w art. 48 wspomnianych warunków zatrudnienia.

Ten obowiązek zasięgania opinii obejmuje jedynie samo prawo komitetu pracowniczego do bycia wysłuchanym. W rezultacie chodzi tu o najskromniejszą formę uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, ponieważ w żadnym razie nie oznacza ona leżącego po stronie administracji obowiązku nadawania dalszego biegu uwagom formułowanym przez komitet pracowniczy w ramach zasięgania jego opinii. Niemniej jednak, jeśli skuteczność obowiązku konsultacji ma pozostać nienaruszona, administracja powinna przestrzegać tego obowiązku za każdym razem, gdy zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego może wywrzeć wpływ na treść aktu, który ma zostać przyjęty.

Ponadto zakres tego obowiązku zasięgania opinii komitetu pracowniczego należy oceniać w świetle tych celów. Po pierwsze, takie zasięgnięcie opinii ma oferować wszystkim członkom personelu, za pośrednictwem komitetu jako reprezentanta ich wspólnych interesów, możliwość bycia wysłuchanym przed wydaniem lub zmianą dotyczącego ich aktu o charakterze generalnym. Po drugie, przestrzeganie tego obowiązku leży w interesie zarówno poszczególnych członków personelu, jak i administracji, ponieważ może ona ograniczyć przypadki podnoszenia przez każdego członka personelu, w drodze indywidualnej procedury administracyjnej, istnienia ewentualnych błędów. Tym samym taka konsultacja, mogąca chronić przed seryjnym składaniem wniosków indywidualnych zawierających takie same zarzuty, służy również zasadzie dobrej administracji.

Przepisy mające zastosowanie do wniosków personelu Banku o udostępnienie wewnętrznych dokumentów dotyczących stosunku pracy mieszczą się w systemie obowiązującym personel w rozumieniu art. 48 i 49 warunków zatrudnienia, a tym samym wchodzą w zakres stosowania tych przepisów. W rezultacie komitet pracowniczy powinien zostać wysłuchany przed wydaniem tych przepisów.

(zob. pkt 60–64)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok Cerafogli i Poloni/EBC, T‑63/02, EU:T:2003:308, pkt 21, 22, 24

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyroki: Cerafogli/EBC, EU:F:2012:184, pkt 47, 49; Andres i in./EBC, F‑15/10, EU:F:2013:194, pkt 191