Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 18. septembra 2014

Vec F‑26/12

Maria Concetta Cerafogli

proti

Európskej centrálnej banke (ECB)

„Verejná služba – Zamestnanci ECB – Prístup zamestnancov ECB k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru – Pravidlá uplatňujúce sa na žiadosti zamestnancov ECB – Konanie pred podaním žaloby – Pravidlo zhody – Námietka nezákonnosti uvedená po prvýkrát v žalobe – Prípustnosť – Právo na účinnú súdnu ochranu – Prerokovanie s výborom zamestnancov pre prijatie pravidiel uplatňujúcich sa na žiadosti zamestnancov ECB o prístup k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 36.2 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ktorý je prílohou Zmluvy EÚ a Zmluvy o FEÚ, ktorou M. C. Cerafogli v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým jej bol odmietnutý prístup k určitým dokumentom a náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú podľa svojho tvrdenia utrpela v dôsledku tohto rozhodnutia

Rozhodnutie:      Rozhodnutie z 21. júna 2011, ktorým zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva „Ľudské zdroje, rozpočet a organizácia“ Európskej centrálnej banky čiastočne zamietol žiadosť o prístup k určitým dokumentom, ktorú 20. mája 2011 podala M. C. Cerafogli, sa zrušuje. Európska centrálna banka je povinná zaplatiť M. C. Cerafogliovej sumu 1 000 eur. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska centrálna banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila M. C. Cerafogli.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Zamestnanci Európskej centrálnej banky – Osobitný opravný prostriedok – Zhoda medzi osobitným opravným prostriedkom a žalobou – Zhoda v predmete a dôvode – Námietka nezákonnosti uvedená po prvýkrát v žalobe – Prípustnosť

(Charta základných práv Európskej únie, článok 47; služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, článok 41; predpisy uplatniteľné na zamestnancov Európskej centrálnej banky, článok 8.1)

2.      Úradníci – Zamestnanci Európskej centrálnej banky – Zastúpenie – Výbor zamestnancov – Povinné prerokovanie – Rozsah – Pravidlá uplatňujúce sa na žiadosti zamestnancov o prístup k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru – Zahrnutie

(Podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, články 48 a 49)

1.      Článok 41 podmienok zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky a článok 8.1 predpisov uplatniteľných na zamestnancov Európskej centrálnej banky stanovujú, že zamestnanec tejto banky môže podať žalobu na súd až po vyčerpaní postupu pred podaním žaloby, ktorý má dve etapy, a to žiadosť o preskúmanie pred podaním žaloby a potom predchádzajúcu sťažnosť.

Podobne ako bolo rozhodnuté vo vzťahu k článku 91 služobného poriadku sa treba domnievať, že pravidlo zhody medzi sťažnosťou a žalobou, ktorá po nej nasleduje, vyžaduje, aby žalobný dôvod uvedený na súde Únie už bol uvedený v rámci konania pred podaním žaloby, aby administratíva mohla poznať výhrady, ktoré má dotknutá osoba proti napadnutému rozhodnutiu, inak je žalobný dôvod neprípustný.

Dôvody, ktoré sa týkajú účelu konania pred podaním žaloby, povahy námietky nezákonnosti a zásady účinnej súdnej ochrany však bránia tomu, aby námietka nezákonnosti vznesená po prvý krát v žalobe bola vyhlásená za neprípustnú iba preto, že nebola vznesená v sťažnosti, ktorá predchádzala podaniu tejto žaloby.

(pozri body 30, 31, 39 a 54)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudok Komisia/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, bod 71

Súd pre verejnú službu: rozsudok Cerafogli/ECB, F‑43/10, EU:F:2012:184, bod 61, ktorý je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑114/13 P

2.      Článok 49 podmienok zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky ukladá povinnosť prerokovania s výborom zamestnancov pred prijatím každého všeobecne záväzného aktu, ktorý sa týka tak samotnej pracovnoprávnej úpravy, ako aj otázok vzťahujúcich sa na túto právnu úpravu, ktoré súvisia s niektorou z oblastí uvedených v článku 48 uvedených podmienok zamestnávania.

Táto povinnosť prerokovania zahŕňa iba obyčajné právo výboru zamestnancov byť vypočutý. Ide teda o jednoduchú formu účasti na rozhodovaní, pretože neznamená, že administratíva má povinnosť vyhovieť pripomienkam formulovaným výborom zamestnancov v rámci prerokovania s ním. Napriek tomu platí, že pokiaľ sa nemá narušiť potrebný účinok povinnosti prerokovania, administratíva musí dodržať túto povinnosť vždy, keď prerokovanie s výborom zamestnancov môže ovplyvniť obsah aktu, ktorý sa má prijať.

Okrem toho rozsah tejto povinnosti prerokovania s výborom zamestnancov treba posúdiť s prihliadnutím na jeho ciele. Na jednej strane je cieľom tohto prerokovania umožniť všetkým zamestnancom vyjadriť sa prostredníctvom tohto výboru ako zástupcu ich spoločných záujmov pred prijatím alebo zmenou všeobecne záväzných aktov, ktoré sa ich týkajú. Na druhej strane, dodržanie tejto povinnosti je v záujme jednotlivých zamestnancov, ako aj samotnej administratívy, pretože umožňuje vyhnúť sa tomu, aby každý zamestnanec musel namietať prípadné pochybenia v individuálnom správnom konaní. Z tohto dôvodu takéto prerokovanie, ktoré môže zabrániť podaniu mnohých individuálnych žiadostí s tou istou výhradou, napomáha aj zásade riadnej správy vecí verejných.

Pravidlá uplatňujúce sa na žiadosti zamestnancov Banky o prístup k interným dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru sú súčasťou režimu uplatniteľného na zamestnancov v zmysle článkov 48 a 49 podmienok zamestnávania a patria teda do pôsobnosti týchto článkov. V dôsledku toho musí byť pred prijatím takýchto pravidiel vypočutý výbor zamestnancov.

(pozri body 60 – 64)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok Cerafogli a Poloni/ECB, T‑63/02, EU:T:2003:308, body 21, 22 a 24

Súd pre verejnú službu: rozsudky Cerafogli/ECB, už citovaný, EU:F:2012:184, body 47 a 49, a Andres a i./ECB, F‑15/10, EU:F:2013:194, bod 191