Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 18. septembra 2014

Zadeva F-26/12

Maria Concetta Cerafogli

proti

Evropski centralni banki (ECB)

„Javni uslužbenci – Osebje ECB – Dostop osebja ECB do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem – Predpisi, ki se uporabljajo za zahtevke osebja ECB – Predhodni postopek – Pravilo o skladnosti – Ugovor nezakonitosti, ki je prvič uveljavljan v tožbi – Dopustnost – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Posvetovanje z odborom uslužbencev za sprejetje predpisov, ki se uporabljajo za zahtevke osebja ECB do dostopa do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 36.2 Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, priloženega Pogodbi EU in PDEU, po kateri M. C. Cerafogli v bistvu predlaga razveljavitev odločbe Evropske centralne banke, s katero ji je bil zavrnjen dostop do nekaterih dokumentov in povračilo nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpela zaradi te odločbe.

Odločitev:      Odločba z dne 21. junija 2011, s katero je namestnik generalnega direktorja generalne direkcije „Kadrovska služba, proračun in organizacija“ pri Evropski centralni banki delno zavrnil zahtevo za dostop do nekaterih dokumentov, ki jo je M. C. Cerafogli vložila 20. maja 2011, se razglasi za nično. Evropski centralni banki se naloži, da M. C. Cerafogli plača 1000 EUR. V preostalem se pritožba zavrne. Evropski centralni banki se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila M. C. Cerafogli.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Uslužbenci Evropske centralne banke – Posebna pritožba – Skladnost med posebno pritožbo in tožbo – Istovetnost predmeta in vzroka – Ugovor nezakonitosti, ki je prvič uveljavljan v tožbi – Dopustnost

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 47; člena 90 in 91 Kadrovskih predpisov za uradnike; Pogoji za zaposlitev osebja Evropske centralne banke, člen 41; Pravila za zaposlene v Evropski centralni banki, člen 8.1)

2.      Uradniki – Uslužbenci Evropske centralne banke – Zastopanje – Odbor uslužbencev – Obveznost posvetovanja – Obseg – Predpisi, ki se uporabljajo pri zahtevkih osebja za dostop do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem – Vključitev

(Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki, člena 48 in 49)

1.      Člen 41 Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki in člen 8.1 Pravil za zaposlene v Evropski centralni banki določata, da lahko uslužbenec te banke vloži pravno sredstvo šele takrat, ko je izčrpal predhodni postopek, ki vključuje dve fazi, in sicer zahtevo za notranji upravni nadzor in nato predhodno pritožbo.

Kot je bilo razsojeno v zvezi s členom 91 Kadrovskih predpisov, je treba šteti, da pravilo o skladnosti pritožbe in tožbe zahteva, da se je treba na tožbeni razlog, ki se navaja pred sodiščem Unije, sklicevati že v okviru predhodnega postopka, tako da se lahko upravni organ seznani z očitki, ki jih zainteresirana oseba uveljavlja zoper sporno odločbo, sicer ta razlog ni dopusten.

Vendar pa preudarki v zvezi z namenom predhodnega postopka, naravo ugovora nezakonitosti oziroma načelom učinkovitega sodnega varstva nasprotujejo temu, da bi bil ugovor nezakonitosti, prvič naveden v tožbi, razglašen za nedopusten samo zato, ker ni bil naveden v pritožbi pred navedeno tožbo.

(Glej točke 30, 31, 39 in 54.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodba Komisija/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, točka 71;

Sodišče za uslužbence: sodba Cerafogli/ECB, F‑43/10, EU:F:2012:184, točka 61, predmet pritožbe pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑114/13 P.

2.      Člen 49 Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki določa obveznost posvetovanja z odborom uslužbencev pred sprejetjem kakršnega koli splošnega akta, ki se nanaša na samo delovno ureditev in na vprašanja v zvezi s to ureditvijo, povezana z enim od področij iz člena 48 navedenih Pogojev za zaposlitev.

Ta obveznost posvetovanja z odborom uslužbencev vključuje le pravico do izjave. Zato je to ena od skromnejših oblik udeležbe pri odločanju, ker v nobenem primeru ne pomeni obveznosti za upravni organ, da sprejme nadaljnje ukrepe v zvezi s pripombami, ki jih odbor uslužbencev oblikuje v okviru posvetovanja z njim. Upravni organ mora to obveznost, da ne bi škodovala polnemu učinku obveznosti posvetovanja, upoštevati vsakokrat, ko bi lahko posvetovanje z odborom uslužbencev vplivalo na vsebino akta, ki bo sprejet.

Poleg tega je treba obseg obveznosti posvetovanja z odborom uslužbencev presoditi glede na njegove cilje. Po eni strani naj bi se s tem posvetovanjem vsem uslužbencem v okviru tega odbora, ki zastopa njihove skupne interese, ponudila možnost, da izrazijo mnenje pred sprejetjem ali spremembo splošnih aktov, ki jih zadevajo. Po drugi strani je ta obveznost v interesu različnih članov osebja in tudi upravnega organa, ker lahko omeji to, da bi vsak član osebja z individualnim upravnim postopkom uveljavljal obstoj morebitnih napak. S tem je tako posvetovanje, s katerim se lahko prepreči vložitev niza posamičnih zahtev, ki se nanašajo na isti očitek, tudi v skladu z načelom dobrega upravljanja.

Pravila o zahtevah osebja Banke za dostop do notranjih dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem spadajo med pogoje za zaposlitev v smislu členov 48 in 49 Pogojev za zaposlitev in s tem na področje uporabe navedenih členov. Zato se mora odbor uslužbencev opredeliti pred sprejetjem takih pravil.

(Glej točke od 60 do 64.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: sodba Cerafogli in Poloni/ECB, T‑63/02, EU:T:2003:308, točke 21, 22 in 24;

Sodišče za uslužbence: Cerafogli/ECB, EU:F:2012:184, točki 47 in 49, in Andres in drugi/ECB, F‑15/10, EU:F:2013:194, točka 191.