Language of document : ECLI:EU:C:2014:172

Věc C‑61/12

Evropská komise

v.

Litevská republika

„Nesplnění povinnosti státem – Registrace motorových vozidel – Články 34 SFEU a 36 SFEU – Směrnice 70/311/EHS – Směrnice 2007/46/ES – Pravostranný provoz v členském státě – Povinnost přemístit pro účely registrace osobních automobilů mechanismus řízení umístěný vpravo na levou stranu vozidla“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. března 2014

1.        Sbližování právních předpisů – Motorová vozidla – Schvalovací postup Společenství – Mechanismus řízení motorových vozidel – Směrnice 2007/46 a 70/311 – Registrace nových vozidel vybavených mechanismem řízení umístěným na stejné straně jako směr provozu – Vnitrostátní právní úprava ukládající při registraci těchto vozidel přemístění volantu na druhou stranu – Nepřípustnost

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46, čl. 4 odst. 3; směrnice Rady 70/311, článek 2a)

2.        Volný pohyb zboží – Množstevní omezení – Opatření s rovnocenným účinkem – Registrace ojetých vozidel, která již byla zaregistrována v jiném členském státě, jejichž mechanismus řízení je umístěn na stejné straně jako směr provozu – Vnitrostátní právní úprava ukládající při nové registraci těchto vozidel přemístění volantu na druhou stranu – Nepřípustnost – Odůvodnění – Bezpečnost silničního provozu – Proporcionalita – Neexistence

(Článek 34 SFEU)

1.        Členský stát tím, že registraci nových osobních automobilů, jejichž mechanismus řízení je umístěn na stejné straně jako směr provozu, na svém území podmiňuje přemístěním volantu na druhou stranu, neplní povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 2a směrnice 70/311 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a z čl. 4 odst. 3 směrnice 2007/46, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.

Mechanismy řízení vozidel jsou konkrétně předmětem směrnice 70/311, jejíž článek 2a vyžaduje, aby členské státy zejména nezakazovaly registraci vozidla z důvodů týkajících se mechanismu řízení, pokud splňuje požadavky stanovené v této směrnici. Směrnice 2007/46 a 70/311 odkazují sice na „směr jízdy […] vpravo/vlevo“, který musí být uveden v informačním dokumentu pro účely registrace vozidla. Kromě toho musí být v osvědčení o shodě uveden údaj, podle něhož je vozidlo „uzpůsobeno“ k jízdě vpravo nebo vlevo. Tato ustanovení se však nemohou týkat základních prvků konstrukce vozidla, jako je například umístění volantu, nýbrž pouze jiných prvků, jako je instalace osvětlovacích zařízení a stěračů nebo zařízení vozidel pro nepřímý výhled. Úpravy, jež lze vyžadovat, se totiž nemohou týkat přesunutí místa řidiče vozidla, což by znamenalo podstatný zásah do konstrukce vozidla, jenž by byl v rozporu se zněním a cílem směrnice 70/311, ale pouze méně významných zásahů.

V důsledku toho lokalizace místa řidiče, jež tvoří nedílnou součást mechanismu řízení vozidla, spadá do harmonizace zavedené směrnicemi 2007/46 a 70/311, takže členské státy nemohou z důvodů bezpečnosti pro účely registrace nového vozidla na jejich území požadovat přesunutí místa řidiče na stranu vozidla protilehlou k okraji vozovky ve směru provozu.

(viz body 44, 48, 50, 52 a výrok)

2.        Členský stát tím, že registraci ojetých osobních automobilů, které již byly zaregistrovány v jiném členském státě, jejichž mechanismus řízení je umístěn na stejné straně jako směr provozu, na svém území podmiňuje přemístěním volantu na druhou stranu, neplní povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 34 SFEU.

Takováto vnitrostátní právní úprava představuje opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu zakázané článkem 34 SFEU, neboť jeho účinkem je bránit v přístupu na trh s vozidly, která jsou legálně vyráběna a registrována v jiných členských státech. Uvedená právní úprava však může být odůvodněna naléhavými důvody obecného zájmu, je-li způsobilá zaručit uskutečnění sledovaného cíle a nepřekračuje meze toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné. Nutnost zajištění bezpečnosti silničního provozu představuje takovýto naléhavý důvod obecného zájmu, který může odůvodňovat překážku volného pohybu zboží.

Existují však prostředky a opatření, jež volný pohyb zboží ovlivňují méně než dotyčné opatření, a zároveň jsou schopny výrazně snížit riziko, jež může být spojeno s provozem vozidel, jejichž volant je umístěn na straně vozovky ve směru provozu. Členské státy mají v tomto ohledu posuzovací pravomoc, co se týče zavádění opatření, která by byla schopna v souladu se stavem techniky zajistit řidiči takovéhoto vozidla dostatečný výhled dozadu i dopředu. Dotyčné opatření nemůže být tudíž považováno za nezbytné pro dosažení sledovaného cíle a není slučitelné se zásadou proporcionality.

(viz body 57–59, 68, 69 a výrok)