Language of document : ECLI:EU:C:2014:172

Kohtuasi C‑61/12

Euroopa Komisjon

versus

Leedu Vabariik

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Mootorsõidukite registreerimine – ELTL artiklid 34 ja 36 – Direktiiv 70/311/EMÜ – Direktiiv 2007/46/EÜ – Parempoolne liiklus liikmesriigis – Registreerimisega seotud kohustus tõsta paremal asuva roolisüsteemiga sõiduauto roolisüsteem ümber vasakule

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 20. märts 2014

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Mootorsõidukid – Ühenduse tüübikinnitusmenetlus – Mootorsõidukite roolisüsteem – Direktiivid 2007/46 ja 70/311 – Selliste uute sõidukite registreerimine, mille roolisüsteem paikneb liikluseks kasutatava teepoolega samal pool – Siseriiklikud õigusnormid, millega kehtestatakse sellistele sõidukitele kohustus tõsta rool sõiduki registreerimisel üle teisele poole – Lubamatus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/46, artikli 4 lõige 3; nõukogu direktiiv 70/311, artikkel 2a)

2.        Kaupade vaba liikumine – Koguselised piirangud – Samaväärse toimega meetmed – Varem teises liikmesriigis registreeritud kasutatud sõidukite, mille roolisüsteem paikneb liikluseks kasutatava teepoolega samal pool, registreerimine – Siseriiklikud õigusnormid, millega kehtestatakse sellistele sõidukitele kohustus tõsta rool sõiduki ümberregistreerimisel üle teisele poole – Lubamatus – Põhjendatus – Liiklusohutus – Proportsionaalsus – Puudumine

(ELTL artikkel 34)

1.        Kuna liikmesriik on seadnud selliste uute sõiduautode, mille roolisüsteem asub paremal, registreerimise oma territooriumil sõltuvusse rooli ümberpaigutamisest vasakule poole, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 70/311/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste roolisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklist 2a ja direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta, artikli 4 lõikest 3.

Sõidukite roolisüsteem on konkreetselt direktiivi 70/311 ese, selle artikkel 2a seab liikmesriikidele kohustuse mitte keelata muu hulgas sõiduki registreerimist põhjendusel, mis on seotud selle roolisüsteemiga, kui see süsteem vastab kõnealuse direktiivi nõuetele. Direktiivides 2007/46 ja 70/311 sisaldub tõepoolest viide „rooli asukoht vasakul/paremal”, mis tuleb ära näidata teatises sõiduki tüübikinnituse kohta. Samuti tuleb vastavussertifikaadile teha märge, mille kohaselt sõiduk „sobib kasutamiseks” kas parem- või vasakpoolses liikluses. Need sätted ei saa siiski hõlmata sõiduki ehituse põhielemente, nagu rooli asukoht, vaid ainult muid elemente, nagu sõidukite valgustusseadmed ja klaasipuhastid või tahavaateseadmed. Kohandused, mida võidakse nõuda, ei tohi puudutada juhikoha ümberpaigutamist, sest see kujutaks endast olulist sekkumist sõiduki ülesehitusse, mis oleks vastuolus direktiivi 70/311 sõnastuse ja eesmärgiga; need kohandused võivad puudutada üksnes väiksema ulatusega sekkumisi.

Seega kuulub juhikoha kui sõiduki roolisüsteemi olulise osa ümberpaigutamine direktiividega 2007/46 ja 70/311 kehtestatud ühtlustamise alla, mistõttu ei või liikmesriigid uue sõiduki registreerimiseks nende territooriumil nõuda turvalisuse kaalutlustel, et selle sõiduki juhikoht tõstetaks ümber liikluseks kasutatava teepoole suhtes vastaspoolele.

(vt punktid 44, 48, 50, 52 ja resolutsioon)

2.        Kuna liikmesriik on seadnud selliste varem teistes liikmesriikides registreeritud sõiduautode, mille roolisüsteem paikneb liikluseks kasutatava teepoolega samal pool, registreerimise oma territooriumil sõltuvusse rooli ümberpaigutamisest teisele poole, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad ELTL artiklist 34.

Sellised siseriiklikud õigusnormid kujutavad endast koguseliste impordipiirangutega samaväärseid meetmeid, mis on ELTL artikliga 34 keelatud, kuivõrd need õigusnormid takistavad õiguspäraselt teistes liikmesriikides toodetud ja registreeritud sõidukite turulepääsu. Siiski võib selliseid õigusnorme põhjendada kohustuslike nõuetega, kui need on taotletava eesmärgi saavutamiseks sobivad ega lähe kaugemale sellest, mis on eesmärgi saavutamiseks vajalik. Vajadus tagada liiklusohutus kujutab endast sellist ülekaalukat üldist huvi, millega võib põhjendada kaupade vaba liikumise piirangut.

Samas eksisteerib kaupade vaba liikumise suhtes kõne all olevast meetmest vähem koormavaid abinõusid ja meetmeid, mis sobivad samas märkimisväärselt vähendama ohtu, mida võib endaga kaasa tuua selliste sõidukite liiklemine, mille rool paikneb samal pool liikluseks kasutatava teepoolega. Selles osas on liikmesriikidel kaalutlusõigus kehtestada meetmeid, mis on tehnika taseme kohaselt sobivad, et tagada sellise sõiduki juhile piisav nähtavus nii taha kui ka ette. Seega ei saa kõne all olevat meedet pidada vajalikuks taotletava eesmärgi saavutamiseks ja see ei ole kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

(vt punktid 57–59, 68 ja 69 ning resolutsioon)