Language of document : ECLI:EU:C:2014:172

Asia C‑61/12

Euroopan komissio

vastaan

Liettuan tasavalta

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Moottoriajoneuvojen rekisteröinti – SEUT 34 ja SEUT 36 artikla – Direktiivi 70/311/ETY – Direktiivi 2007/46/EY – Oikeanpuoleinen ohjaus tietyssä jäsenvaltiossa – Velvollisuus rekisteröintiä varten siirtää henkilöauton oikealle puolelle asennettu ohjauslaite vasemmalle

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.3.2014

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Moottoriajoneuvot – Yhteisön tyyppihyväksyntämenettely – Moottoriajoneuvojen ohjauslaitteet – Direktiivit 2007/46 ja 70/311 – Sellaisten uusien ajoneuvojen, joiden ohjauspyörä sijaitsee samalla puolella kuin liikenteen suunta, rekisteröinti – Kansallista lainsäädäntöä, jossa määrätään, että näiden ajoneuvojen ohjauspyörä on siirrettävä toiselle puolelle niitä rekisteröitäessä, ei voida hyväksyä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46 4 artiklan 3 kohta; neuvoston direktiivin 70/311 2 a artikla)

2.        Tavaroiden vapaa liikkuvuus – Määrälliset rajoitukset – Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet – Aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen käytettyjen henkilöautojen, joiden ohjauspyörä sijaitsee samalla puolella kuin liikenteen suunta, rekisteröiminen – Kansallista lainsäädäntöä, jossa määrätään, että näiden ajoneuvojen ohjauspyörä on siirrettävä toiselle puolelle niitä uudelleen rekisteröitäessä, ei voida hyväksyä – Oikeuttaminen – Liikenneturvallisuus – Lainsäädäntö ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen

(SEUT 34 artikla)

1.        Jäsenvaltio ei noudata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/311 2 a artiklan ja puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun direktiivin 2007/46 4 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, kun se asettaa sellaisten uusien henkilöautojen, joiden ohjauslaite sijaitsee samalla puolella kuin liikenteen suunta, alueellaan rekisteröimisen ennakkoedellytykseksi sen, että ohjauspyörä siirretään toiselle puolelle.

Ajoneuvojen ohjauslaitteista säädetään nimenomaisesti direktiivissä 70/311, jonka 2 a artiklan mukaan jäsenvaltiot eivät saa evätä ajoneuvon rekisteröintiä ”ohjauslaitteisiin liittyvistä syistä”, jos kyseiset ohjauslaitteet täyttävät tämän direktiivin vaatimukset. On totta, että direktiiveissä 2007/46 ja 70/311 mainitaan ”ohjauksen kätisyys: vasen/oikea”, joka on esitettävä ilmoituslomakkeessa ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää varten. Myös vaatimustenmukaisuustodistuksessa esitettävä maininta siitä, että ajoneuvo ”soveltuu” käytettäväksi oikean- tai vasemmanpuoleisessa liikenteessä. Nämä säännökset eivät kuitenkaan voi koskea ajoneuvon rakenteen perustavanlaatuisia osatekijöitä, kuten ohjauspyörän paikkaa, vaan yksinomaan muita tekijöitä, kuten valaisinlaitteita ja tuulilasinpyyhkimiä tai ajoneuvojen epäsuoran näkemän tarjoavia laitteita. Muutokset, joita voidaan vaatia, eivät nimittäin voi koskea ohjauspaikan siirtämistä, joka merkitsisi olennaista puuttumista ajoneuvon rakenteen arkkitehtuuriin direktiivin 70/311 sanamuodon ja tarkoituksen vastaisesti, vaan ainoastaan suppeampia muutoksia.

Tämän vuoksi ohjauspaikan sijainti, joka on ajoneuvon ohjauslaitteen erottamaton osa, kuuluu direktiiveillä 2007/46 ja 70/311 toteutetun yhdenmukaistamisen piiriin, minkä vuoksi jäsenvaltiot eivät voi turvallisuussyistä vaatia uuden ajoneuvon rekisteröimiseksi alueellaan, että tämän ajoneuvon ohjauspaikka siirretään liikenteen suuntaan nähden vastakkaiselle puolelle.

(ks. 44, 48, 50 ja 52 kohta sekä tuomiolauselma)

2.        Jäsenvaltio ei noudata SEUT 34 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun se asettaa sellaisten aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen käytettyjen henkilöautojen, joiden ohjauslaite sijaitsee samalla puolella kuin liikenteen suunta, alueellaan rekisteröimisen ennakkoedellytykseksi sen, että ohjauspyörä siirretään toiselle puolelle.

Tällainen kansallinen lainsäädäntö muodostaa SEUT 34 artiklassa kielletyn tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen, koska sen seurauksena estetään muissa jäsenvaltioissa laillisesti valmistettujen ja rekisteröityjen ajoneuvojen pääsy markkinoille. Tällainen lainsäädäntö voi kuitenkin olla oikeutettu pakottavien vaatimusten vuoksi sillä edellytyksellä, että sillä voidaan taata sillä tavoiteltavan tavoitteen toteutuminen eikä sillä ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Liikenneturvallisuuden varmistaminen on tällainen yleistä etua koskeva pakottava syy, jolla tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoittaminen voidaan oikeuttaa.

On kuitenkin olemassa keinoja ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen vähemmän kuin kyseessä oleva toimenpide ja jotka samanaikaisesti voivat vähentää huomattavasti vaaraa, jonka voi aiheuttaa sellaisten ajoneuvojen liikenne, joiden ohjauspyörä sijaitsee samalla puolella kuin liikenteen suunta. Jäsenvaltioilla on tältä osin harkintavaltaa toteuttaa toimenpiteitä, joilla tekniikan tilan mukaan on mahdollista taata tällaisen ajoneuvon kuljettajalle riittävä näkyvyys sekä taaksepäin että eteenpäin. Kyseessä olevan toimenpiteen ei näin ollen voida katsoa olevan tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi eikä se ole suhteellisuusperiaatteen mukainen.

(ks. 57–59, 68 ja 69 kohta sekä tuomiolauselma)