Language of document : ECLI:EU:C:2014:172

C‑61/12. sz. ügy

Európai Bizottság

kontra

Litván Köztársaság

„Tagállami kötelezettségszegés – Gépjárművek nyilvántartásba vétele – EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 36 cikk – 70/311/EGK irányelv – 2007/46/EK irányelv – Jobb oldali közlekedés valamely tagállamban – A személygépkocsik jobb oldalon található kormányberendezésének a nyilvántartásba vételt megelőzően bal oldalra történő áthelyezésére vonatkozó kötelezettség”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (ötödik tanács), 2014. március 20.

1.        Jogszabályok közelítése – Gépjárművek – Közösségi típus‑jóváhagyási eljárás – Gépjárművek kormányberendezése – 2007/46 et 70/311 irányelv – A forgalom irányával egyező oldalon lévő kormányberendezéssel rendelkező új járművek nyilvántartásba vétele – E járművek esetén a nyilvántartásba vételük során a kormánykerék másik oldalra való áthelyezését megkövetelő nemzeti szabályozás – Megengedhetetlenség

(2007/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk, (3) bekezdés; 70/311 tanácsi irányelv, 2a. cikk)

2.        Áruk szabad mozgása – Mennyiségi korlátozások – Azonos hatású intézkedések – A forgalom irányával egyező oldalon lévő kormányberendezéssel rendelkező, korábban más tagállamban nyilvántartásba vett használt járművek nyilvántartásba vétele – E járművek esetén újbóli nyilvántartásba vételük során a kormánykerék másik oldalra való áthelyezését megkövetelő nemzeti szabályozás – Megengedhetetlenség – Igazolás – A közúti közlekedés biztonsága – Arányosság – Hiány

(EUMSZ 34. cikk)

1.        Az a tagállam, amely annak rendeli alá azon új személygépkocsiknak a területén való nyilvántartásba vételét, amelyek kormányberendezése a forgalom irányával egyező oldalon található, hogy a kormánykereket helyezzék át a másik oldalra, nem teljesíti a gépjárművek és pótkocsijuk kormányberendezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/311 irányelv 2a. cikkéből, illetve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46 irányelv 4. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

A járművek kormányberendezései különösen a 70/311 irányelv tárgyát alkotják, amelynek 2a. cikke arra kötelezi a tagállamokat, hogy ne zárják ki többek között a járművek nyilvántartásba vételét a kormányberendezésre vonatkozó indokokkal, ha a járművek megfelelnek ezen irányelv előírásainak. Kétségtelen, hogy a 2007/46 és a 70/311 irányelv tartalmazza a „vezető helye: bal/jobb” utalást, amelyet fel kell tüntetni a járművek típusjóváhagyásához szükséges adatközlő lapon. Ezenfelül a megfelelőségi nyilatkozaton feltüntetendő azon megjegyzés, miszerint a jármű jobb vagy bal oldali közlekedésre „alkalmas”. Ugyanakkor e rendelkezések nem irányulhatnak a jármű szerkezetének olyan alapvető elemeire, mint például a kormánykerék elhelyezése, hanem kizárólag más elemekre, mint például a járművek világító‑ és ablaktörlő berendezései, vagy közvetett látást biztosító rendszerei. Ugyanis a megkövetelhető kiigazítások nem vonatkozhatnak a kormánykerék áthelyezésére, ami a 70/311 irányelv szövegével és célkitűzésével ellentétes, a jármű szerkezeti felépítésébe történő lényegi beavatkozásnak minősül, hanem csak kisebb mértékű beavatkozásokra.

Következésképpen a kormánykerék – a jármű kormányberendezésének elválaszthatatlan része – elhelyezkedése a 2007/46 és a 70/311 irányelv által létrehozott harmonizáció hatálya alá tartozik, ennek megfelelően a tagállamok új gépkocsi területükön történő nyilvántartásba vétele során biztonsági okokból nem követelhetik meg a kormánykeréknek a forgalom irányával ellentétes oldalra történő áthelyezését.

(vö. 44., 48., 50., 52. pont és a rendelkező rész)

2.        Az a tagállam, amely annak rendeli alá azon, korábban más tagállamban nyilvántartásba vett használt személygépkocsiknak a területén való nyilvántartásba vételét, amelyek kormányberendezése a forgalom irányával egyező oldalon található, hogy a kormánykereket helyezzék át a másik oldalra, nem teljesíti az EUMSZ 34. cikkből eredő kötelezettségeit.

Az ilyen nemzeti szabályozás az EUMSZ 34. cikk által tiltott, a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek minősül, mivel azzal a hatással jár, hogy akadályozza a más tagállamokban jogszerűen gyártott és nyilvántartásba vett járművek piacra jutását. Mindazonáltal az ilyen szabályozás feltétlenül érvényesítendő követelményekkel igazolható, feltéve hogy alkalmas az általa elérni kívánt cél megvalósítására, és nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket. A közúti közlekedés biztonsága garantálásának szükségessége ilyen közérdeken alapuló nyomós oknak minősül, amely igazolhatja az áruk szabad mozgásának a korlátozását.

Ugyanakkor léteznek az áruk szabad mozgását a vitatott intézkedésnél kevésbé korlátozó eszközök és intézkedések, amelyek alkalmasak arra, hogy jelentősen csökkentsék az azon járművek közlekedéséből eredő kockázatot, amelyek kormánykereke a forgalom irányával azonos oldalon található. A tagállamok e tekintetben mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek olyan intézkedések elfogadása vonatkozásában, amelyek a technika állásának megfelelően adekvát látási viszonyokat biztosítanak – mind előre, mind pedig hátra – az ilyen jármű vezetője számára. Tehát a vitatott intézkedés nem tekinthető szükségesnek az elérni kívánt cél megvalósítása érdekében, és nem egyeztethető össze az arányosság elvével.

(vö. 57–59., 68., 69. pont és a rendelkező rész)