Language of document : ECLI:EU:C:2014:172

Byla C‑61/12

Europos Komisija

prieš

Lietuvos Respubliką

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Motorinių transporto priemonių registravimas – SESV 34 ir 36 straipsniai – Direktyva 70/311/EEB – Direktyva 2007/46/EB – Eismas dešiniąja kelio puse valstybėje narėje – Pareiga perkelti vairavimo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę registruojant lengvuosius automobilius“

Santrauka – 2014 m. kovo 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Motorinės transporto priemonės – Bendrijos patvirtinimo procedūra – Motorinių transporto priemonių vairavimo mechanizmas –Direktyvos 2007/46 ir 70/311 – Naujų transporto priemonių su vairavimo mechanizmu toje pačioje pusėje, kuria vyksta eismas, registravimas – Nacionalinės teisės aktai, kuriais įpareigojama registruojant tokias transporto priemones perkelti jų vairą į kitą pusę – Neleistinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46 4 straipsnio 3 dalis; Tarybos direktyvos 70/311 2a straipsnis)

2.        Laisvas prekių judėjimas – Kiekybiniai apribojimai – Lygiaverčio poveikio priemonės – Kitoje valstybėje narėje anksčiau įregistruotų naudotų transporto priemonių su vairavimo mechanizmu toje pačioje pusėje, kuria vyksta eismas, registravimas – Nacionalinės teisės aktai, kuriais įpareigojama perregistruojant tokias transporto priemones perkelti jų vairą į kitą pusę – Neleistinumas – Pateisinimas – Kelių eismo saugumas – Proporcingumas – Nebuvimas

(SESV 34 straipsnis)

1.        Reikalaudama registruojant jos teritorijoje naujus lengvuosius automobilius, kurių vairavimo mechanizmas įrengtas toje pačioje pusėje, kuria vyksta eismas, perkelti jų vairą į kitą pusę valstybė narė neįvykdo įsipareigojimų pagal Direktyvos 70/311 dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo 2a straipsnį ir Direktyvos 2007/46, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, 4 straipsnio 3 dalį.

Apie transporto priemonių vairavimo mechanizmus konkrečiai kalbama Direktyvoje 70/311; jos 2a straipsnyje valstybės narės įpareigotos nedrausti, be kita ko, transporto priemonės registracijos dėl priežasčių, susijusių su jos vairavimo mechanizmu, jei šis mechanizmas atitinka šios direktyvos reikalavimus. Direktyvose 2007/46 ir 70/311 iš tiesų yra nuoroda – atitinkamai, „pavaros padėtis dešinėje / kairėje“ ir „vairaračio padėtis dešinėje / kairėje“, – kuri turi būti nurodyta informaciniame transporto priemonės patvirtinimo dokumente. Atitikties liudijime taip pat reikia pateikti informaciją, kad transporto priemonė „pritaikyta“ važiuoti dešiniąja ar kairiąja kelio puse. Tačiau šios nuostatos negali reikšti esminių transporto priemonės konstrukcijos elementų, kaip antai vairo padėties; jos gali apimti tik kitus elementus, kaip antai apšvietimo prietaisus ir valytuvus ar transporto priemonės netiesioginio matymo sistemas. Iš tiesų, pakeitimai, kurių galima reikalauti, negali būti susiję su vairuotojo vietos perkėlimu, nes tai būtų Direktyvos 70/311 tekstui ir tikslui prieštaraujantis kišimasis, iš esmės pakeičiantis transporto priemonės konstrukciją; tie pakeitimai gali būti susiję tik su minimalaus pobūdžio įsikišimais.

Taigi darytina išvada, kad vairuotojo vietos, kuri yra sudedamoji transporto priemonės vairavimo mechanizmo dalis, padėčiai taikomas direktyvomis 2007/46 ir 70/311 įtvirtintas suderinimas, todėl valstybės narės negali dėl kelių eismo saugumo reikalauti perkelti naujų transporto priemonių vairuotojo vietą į priešingą pusę nei ta, kuria vyksta eismas, kad šią transporto priemonę būtų galima įregistruoti jų teritorijoje.

(žr. 44, 48, 50, 52 punktus ir rezoliucinę dalį)

2.        Reikalaudama registruojant jos teritorijoje anksčiau kitose valstybėse narėse registruotus lengvuosius automobilius, kurių vairavimo mechanizmas įrengtas toje pačioje pusėje, kuria vyksta eismas, perkelti jų vairą į kitą pusę valstybė narė neįvykdo įsipareigojimų pagal SESV 34 straipsnį.

Tokie nacionalinės teisės aktai yra kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio priemonė, draudžiama pagal SESV 34 straipsnį, nes jais kliudoma tiekti į rinką transporto priemones, kurios teisėtai gaminamos ir registruojamos kitose valstybėse narėse. Tačiau tokie teisės aktai gali būti pateisinami privalomaisiais reikalavimais, jeigu jie tinkami užtikrinti siekiamo tikslo įgyvendinimą ir neviršija to, kas būtina jam pasiekti. Būtinybė užtikrinti kelių eismo saugumą yra privalomasis viešojo intereso pagrindas, kuriuo gali būti pateisinamos laisvo prekių judėjimo kliūtys.

Vis dėlto yra priemonių, mažiau ribojančių laisvą prekių judėjimą nei nagrinėjama priemonė ir tinkamų gerokai sumažinti pavojų, galintį kilti dėl transporto priemonių su vairu toje pačioje pusėje, kuria vyksta eismas, dalyvavimo kelių eisme. Šioje srityje valstybės narės turi diskreciją nustatyti priemones, kurios, atsižvelgiant į technikos būklę, yra tinkamos užtikrinti transporto priemonės su vairu toje pačioje pusėje, kuria vyksta eismas, vairuotojui pakankamą priekinį ir galinį matomumą. Taigi nagrinėjamos priemonės negalima laikyti būtina siekiamam tikslui įgyvendinti ir ji neatitinka proporcingumo principo.

(žr. 57–59, 68, 69 punktus ir rezoliucinę dalį)