Language of document : ECLI:EU:C:2014:172

Lieta C‑61/12

Eiropas Komisija

pret

Lietuvas Republiku

Valsts pienākumu neizpilde – Mehānisko transportlīdzekļu reģistrācija – LESD 34. un 36. pants – Direktīva 70/311/EEK – Direktīva 2007/46/EK – Satiksme dalībvalstī pa ceļa labo pusi – Pienākums reģistrācijas nolūkā pārvietot uz kreiso pusi tādu vieglo automobiļu stūres iekārtu, kuros tā atrodas labajā pusē

Kopsavilkums – Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 20. marta spriedums

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Mehāniskie transportlīdzekļi – Kopienas tipa apstiprināšanas procedūra – Mehānisko transportlīdzekļu stūres iekārtas – Direktīva 2007/46 un 70/311 – Jaunu transportlīdzekļu, kuru stūres iekārta atrodas tajā pašā pusē kā tā, pa kuru notiek ceļu satiksme, reģistrācija – Valsts tiesiskais regulējums, kurā, šādus transportlīdzekļus reģistrējot, ir pieprasīta stūres pārvietošana uz otru pusi – Nepieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46 4. panta 3. punkts; Padomes Direktīvas 70/311 2.a pants)

2.        Preču brīva aprite – Kvantitatīvie ierobežojumi – Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību – Citās dalībvalstī iepriekš reģistrētu lietotu transportlīdzekļu, kuru stūres iekārta atrodas tajā pašā pusē kā tā, pa kuru notiek ceļu satiksme, reģistrācija– Valsts tiesiskais regulējums, kurā, šādus transportlīdzekļus no jauna reģistrējot, ir pieprasīta stūres pārvietošana uz otru pusi – Nepieļaujamība – Pamatojums – Ceļu satiksmes drošība – Samērīgums – Neesamība

(LESD 34. pants)

1.        Pakārtojot jaunu vieglo automobiļu, kuru stūres iekārta atrodas tajā pašā pusē kā tā, pa kuru notiek ceļu satiksme, reģistrāciju savā teritorijā prasībai par to, ka stūre ir jāpārceļ uz otru pusi, dalībvalsts nav izpildījusi Direktīvas 70/311 par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu 2.a pantā un Direktīvas 2007/46, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai 4. panta 3. punktā paredzētos pienākumus.

Par transportlīdzekļu stūres iekārtu konkrēti ir runāts Direktīvā 70/311, kuras 2.a pantā dalībvalstīm ir noteikts neaizliegt it īpaši transportlīdzekļa reģistrāciju, atsaucoties uz to stūres iekārtu, ja tā atbilst šīs direktīvas prasībām. Taisnība, Direktīvā 2007/46 un 70/311 ir atsauce uz “vadības ierīču novietojumu: kreisajā/labajā pusē”, kas jānorāda informācijas dokumentā transportlīdzekļu apstiprinājumam. Tāpat arī atbilstības sertifikātā jāveic norāde, saskaņā ar kuru transportlīdzeklis ir “piemērots” lietošanai labās vai kreisās puses satiksmē. Tomēr šīs tiesību normas nevar attiekties uz tādiem transportlīdzekļa uzbūves pamatelementiem kā stūres atrašanās vieta, bet vienīgi uz citiem elementiem, tādiem kā apgaismojuma ierīču, stikla tīrītāju un netiešās redzamības sistēmu izvietojums. Pieprasītie pielāgojumi nevar attiekties uz vadītāja vietas pārvietošanu, kas pretēji Direktīvas 70/311 mērķiem maina pašu transportlīdzekļa uzbūvi, bet gan vienīgi uz iejaukšanos, kuras ietekme ir minimāla.

Tādējādi uz vadītāja vietas izvietojumu, kas ir transportlīdzekļa vadības iekārtas neatņemama sastāvdaļa, attiecas ar Direktīvu 2007/46 un Direktīvu 70/311 noteiktā saskaņošana un līdz ar to dalībvalstis jauna transportlīdzekļa reģistrēšanai viņu teritorijā nevar drošības apsvērumu dēļ pieprasīt, lai šī transportlīdzekļa vadītāja vieta tiktu pārvietota uz pusei, pa kuru notiek ceļu satiksme, pretējo pusi.

(sal. ar 44., 48., 50. un 52. punktu un rezolutīvo daļu)

2.        Pakārtojot citā dalībvalstī reģistrētu vieglo automobiļu, kuru stūres iekārta atrodas tajā pašā pusē kā tā, pa kuru notiek ceļu satiksme, reģistrāciju savā teritorijā prasībai par to, ka stūre ir jāpārceļ uz otru pusi, dalībvalsts nav izpildījusi LESD 34. pantā noteiktos pienākumus.

Šāds valsts tiesiskais regulējums ir pasākums ir pasākums ar importa kvantitatīvam ierobežojumam līdzvērtīgu iedarbību, kas ir aizliegts ar LESD 34. pantu, ciktāl tā sekas ir transportlīdzekļu, kuri ir likumīgi ražoti un reģistrēti citās dalībvalstīs, piekļuves tirgum kavēšana. Tomēr to var pamatot ar imperatīvām prasībām, ar nosacījumu, ka tas ir piemērots izvirzītā mērķa īstenošanai un nepārsniedz tā sasniegšanai nepieciešamo. Nepieciešamība nodrošināt ceļu satiksmes drošību ir šāds primārs vispārējo interešu iemesls, kurš var pamatot šķērsli preču brīvai apritei.

Tomēr pastāv līdzekļi un pasākumi, kas preču brīvu apriti aizskar mazāk nekā pasākums, par kuru ir runa šajā lietā, un kuri tajā pašā laikā spēj ievērojami samazināt risku, ko var radīt tādu transportlīdzekļu dalība ceļu satiksmē, kuru stūre atrodas tajā pašā pusē kā tā, pa kuru notiek ceļu satiksme. Dalībvalstīm šajā ziņā ir novērtējuma brīvība noteikt pasākumus, kas atbilstoši tehnoloģiju attīstībai būtu piemēroti tam, lai šāda transportlīdzekļa vadītajam nodrošinātu pietiekamu redzamību gan aizmugurē, gan priekšā. Tādējādi pasākums, par kuru ir runa šajā lietā, nevar tikt uzskatīts par izvirzītā mērķa sasniegšanai nepieciešamu un nav saderīgs ar samērīguma principu.

(sal. ar 57.–59., 68. un 69. punktu un rezolutīvo daļu)