Language of document : ECLI:EU:F:2014:249

UZNESENIE PREDSEDU TRETEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

zo 17. novembra 2014

Vec F‑126/13

Yannick Durand

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom – Článok 91 ods. 1 rokovacieho poriadku – Dohoda účastníkov konania na Súde pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Y. Durand navrhuje zrušenie, na jednej strane, rozhodnutia z 21. mája 2013 stanovujúceho, že jeho rodinné prídavky budú vyplácané priamo jeho bývalej manželke, matke jeho dieťaťa, a na druhej strane rozhodnutia z 23. septembra 2013 o zamietnutí jeho sťažnosti. V tej istej žalobe Y. Durand navrhuje aj zaviazanie Európskej komisie, aby mu zaplatila celú sumu dlhovanú z dôvodu uvedených prídavkov

Rozhodnutie:      Vec F‑126/13, Durand/Komisia, sa vymazáva z registra Súdu pre verejnú službu. Y. Durand a Európska komisia znášajú trovy konania podľa svojej dohody. Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Spísanie dohody do samostatnej zápisnice podpísanej sudcom spravodajcom a tajomníkom

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 91 ods. 1)

Znenie dohody medzi účastníkmi konania dosiahnutej v rámci zmieru na Súde pre verejnú službu sa môže spísať do zápisnice podpísanej sudcom spravodajcom ako aj tajomníkom v súlade s článkom 91 ods. 1 prvým pododsekom rokovacieho poriadku tohto súdu, zvlášť vtedy, keď obsah tejto dohody zahŕňa súhlas bývalej manželky žalobcu.

(pozri bod 7)