Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 18. december 2014 – FOA, på vegne af Karsten Kaltoft mod Kommunernes Landsforening (KL), på vegne af Billund Kommune (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Retten i Kolding, Civilretten – Danmark)

(Sag C-354/13) 1

(Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – afskedigelse – begrundelse – arbejdstagerens fedme – generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme – findes ikke – direktiv 2000/78/EF – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap – spørgsmålet, om der foreligger et »handicap«)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Retten i Kolding, Civilretten

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Fag og Arbejde (FOA), på vegne af Karsten Kaltoft

Sagsøgt: Kommunernes Landsforening (KL), på vegne af Billund Kommune

Konklusion

EU-retten skal fortolkes således, at den ikke fastsætter et generelt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme i sig selv med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at en arbejdstagers fedme udgør et »handicap« som omhandlet i direktivet, når denne tilstand indebærer en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Det tilkommer den nationale ret at efterprøve, om disse betingelser er opfyldt i hovedsagen.

____________

____________

1 EUT C 252 af 31.8.2013.