Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 18. detsembri 2014. aasta otsus (Retten i Kolding, Civilretteni eelotsusetaotlus - Taani) –FOA, kes tegutseb Karsten Kaltofti nimel versus Kommunernes Landsforening (KL), kes tegutseb Billund Kommune nimel

(kohtuasi C-354/13)1

(Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel – Põhjus – Töötaja rasvumus – Rasvumuse tõttu diskrimineerimise keelu üldpõhimõte – Puudumine – Direktiiv 2000/78/EÜ – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Keeld diskrimineerida mis tahes puude alusel – „Puude” olemasolu)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Retten i Kolding, Civilretten

Põhikohtuasja pooled

Hageja: FOA, kes tegutseb Karsten Kaltofti nimel

Kostja: Kommunernes Landsforening (KL), kes tegutseb Billund Kommune nimel

Resolutsioon

Liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et see ei näe töösuhetes ette rasvumusega seotud diskrimineerimise keelu üldpõhimõtet kui sellist.

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, tuleb tõlgendada nii, et töötaja rasvumus on „puue” selle direktiivi tähenduses juhul, kui sellega kaasneb püsivast füüsilisest, vaimsest või psüühilisest vaegusest tingitud piirang, mis võib koostoimes erinevate takistustega tõkestada tema täielikku ja tõhusat osalemist tööelus teiste töötajatega võrdsetel alustel. Siseriikliku kohtu ülesanne on kontrollida, kas põhikohtuasjas on need tingimused täidetud.

____________

____________

1 ELT C 252, 31.8.2013.