Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt retten i Kolding, Civilretten – Tanska) – Fag og Arbejde (FOA), Karsten Kaltoftin puolesta v. Kommunernes Landsforening (KL), Billundin kunnan puolesta

(Asia C-354/13)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Irtisanominen – Peruste – Työntekijän lihavuus – Yleistä lihavuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevaa periaatetta ei ole – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Kaiken vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto – ˮVammanˮ olemassaolo)Oikeudenkäyntikieli: tanskaEnnakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuinRetten

– Peruste – Työntekijän liha

vuus – Yleistä lihavuuteen perustuvan s

yrjinnän kieltoa koskevaa peri

aatetta ei ole – Direk

tiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammati

ssa – Kaiken vammaisuuteen perustuvan

.11.2000 annett

ua neuvoston direktiiviä 2000/78/EY on tulkittava siten, että työntekijän lihavuus merkitsee kyseisessä direktiivissä tarkoitettua ˮvammaaˮ, jos se aiheuttaa muun

muassa pitkäaikaisista fyysisistä, henkisistä tai psyykkisistä vaurioista johtuvan rajoitteen, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää asianomaisen henkilön täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen työelämään yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Kansallisen tuomioistuimen tehtävä on arvioida, täyttyvätkö nämä edellytykset pääasiassa.