Language of document :

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 december 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Retten i Kolding, Civilretten - Denemarken) – FOA, namens Karsten Kaltoft / Kommunernes Landsforening (KL), namens Billund Kommune

(Zaak C-354/13)1

(Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Ontslag – Reden – Zwaarlijvigheid van de werknemer – Algemeen beginsel van non-discriminatie op grond van zwaarlijvigheid – Afwezigheid – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van handicap – Aanwezigheid van een „handicap”)

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Retten i Kolding, Civilretten

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: FOA, namens Karsten Kaltoft

Verwerende partij: Kommunernes Landsforening (KL), namens Billund Kommune

Dictum

Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat daarin met betrekking tot arbeid en beroep geen algemeen beginsel van non-discriminatie op grond van zwaarlijvigheid als zodanig is neergelegd.

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep moet aldus worden uitgelegd dat de zwaarlijvigheid van een werknemer een „handicap” in de zin van deze richtlijn vormt, wanneer deze zwaarlijvigheid leidt tot een beperking die met name het gevolg is van langdurige lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkene kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. Het staat aan de nationale rechter na te gaan of in het hoofdgeding aan deze voorwaarden is voldaan.

____________

____________

1 PB C 252 van 31.8.2013.