Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Kolding, Civilretten – Dánsko) – Fag og Arbejde (FOA), konajúca v mene Karstena Kaltofta/Kommunernes Landsforening (KL), konajúca v mene Billund Kommune

(vec C-354/13)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Prepustenie – Dôvod – Obezita pracovníka – Všeobecná zásada nediskriminácie z dôvodu obezity – Neexistencia – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia – Existencia „zdravotného postihnutia“)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Retten i Kolding, Civilretten

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fag og Arbejde (FOA), konajúca v mene Karstena Kaltofta

Žalovaná: Kommunernes Landsforening (KL), konajúca v mene Billund Kommune

Výrok rozsudku

Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že nezakotvuje všeobecnú zásadu nediskriminácie z dôvodu obezity ako takej, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie.Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že stav obezity pracovníka predstavuje „zdravotné postihnutie“ v zmysle tejto smernice, pokiaľ tento stav spôsobuje obmedzenie vyplývajúce najmä z dlhodobého fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť plnému a účinnému zapojeniu dotknutej osoby do profesijného života na rovnoprávnom základe s ostatnými pracovníkmi. Je vecou vnútroštátneho súdu, aby overil, či vo veci samej sú tieto podmienky splnené.