Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 18 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Retten i Kolding, Civilretten - Danmark) – FOA mot Kommunernes Landsforening (KL), som för talan för Billund Kommune

(Mål C-354/13)1

(Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Uppsägning – Skäl – Arbetstagarens fetma – Allmän princip om förbud mot diskriminering på grund av fetma – Föreligger inte – Direktiv 2000/78/EG – Likabehandling i arbetslivet – Förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder – Fråga om det föreligger ett ’funktionshinder’)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Retten i Kolding, Civilretten

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: FOA, som för talan för Karsten Kaltoft

Svarande: Kommunernes Landsforening (KL), som för talan för Billund Kommune

Domslut

Unionsrätten ska tolkas så, att den inte stadgar någon allmän princip om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av fetma som sådan.

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att en arbetstagares fetma utgör ett funktionshinder i den mening som avses i direktivet, när detta tillstånd medför en begränsning till följd av bland annat varaktiga fysiska, psykiska eller mentala skador, vilka i samspel med olika hinder kan motverka den berördes fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare. Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma huruvida dessa villkor är uppfyllda i det nationella målet.

____________

____________

1 EUT C 252, 31.08.2013