Language of document : ECLI:EU:F:2014:236

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(sudac pojedinac)

15. listopada 2014.

Predmet F‑15/14

Evert Anton De Bruin

protiv

Europskog parlamenta

„Javna služba – Dužnosnik na probnom radu – Članak 34. Pravilnika o osoblju – Izvješće o probnom radu koje utvrđuje nesposobnost dužnosnika na probnom radu – Produženje trajanja probnog rada – Otkaz po isteku probnog rada – Otkazni razlozi – Učinkovitost – Brzina obavljanja poslova – Očite pogreške u ocjeni – Nepravilnosti u postupku – Rok za donošenje mišljenja Odbora za izvješća“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom E. A. De Bruin najprije traži poništenje odluke tijela za imenovanje Europskog parlamenta (u daljnjem tekstu: TZI) od 12. travnja 2013. kojom mu je TZI dao otkaz po isteku njegova probnog rada za stalno zaposlenje i, slijedom toga, da ga se vrati na radno mjesto u Parlamentu, te podredno, u slučaju da vraćanje na radno mjesto nije moguće, da se tuženoj instituciji naloži plaćanje iznosa od 45.000 eura uvećanog za iznos zateznih kamata, s naslova popravljanja štete za koju smatra da ju je pretrpio zbog svog navodno nezakonitog otkaza.

Odluka:      Tužba se odbija. E. A. De Bruin snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europskog parlamenta.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Prethodna žalba u upravnom postupku – Negativna odluka – Uzimanje u obzir tamo navedenog obrazloženja

(čl. 90. i 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

2.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Probni rad – Odluka o neimenovanju dužnosnika na probnom radu na stalno radno mjesto – Odluka o otkazu stalno zaposlenom dužnosniku – Razlika u pravnoj naravi – Odnosni kriteriji za ocjenu koji se uzimaju u obzir

(čl. 34. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

3.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Probni rad – Ocjena rezultata – Ocjena sposobnosti dužnosnika na probnom radu – Uspjeh na natječaju koji ne predstavlja činjenicu koja bi mogla obvezati upravu u okviru njezine ocjene

(čl. 34. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

4.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Probni rad – Ocjena rezultata – Ocjena sposobnosti dužnosnika na probnom radu – Diskrecijska ovlast uprave – Dužnosnik na probnom radu u području prevođenja

(čl. 34. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

5.      Dužnosnici – Radno mjesto – Radno mjesto prevoditelja – Sposobnosti koje se traže u pogledu poštovanja rokova za prijevod

6.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Probni rad – Uvjeti odvijanja – Upozorenje

(čl. 34. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

7.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Probni rad – Izvješće o probnom radu – Donošenje drugog izvješća – Izvješće koje se odnosi na razdoblje od tri mjeseca – Dopuštenost

(čl. 34. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

1.      Uzimajući u obzir stalni razvoj predsudskog postupka, obrazloženje odluke o odbijanju žalbe također se mora uzeti u obzir prilikom ispitivanja zakonitosti prvotnog akta kojim se nanosi šteta, jer se smatra da se to obrazloženje poklapa s obrazloženjem potonjeg akta.

(t. 35.)

Izvori:

Službenički sud: presuda Mocová/Komisija, F‑41/11, EU:F:2012:82, t. 21.

2.      Uspješni kandidat na natječaju zaposlen kao dužnosnik na probnom radu može se imenovati na stalno radno mjesto samo ako uspješno izvrši probni rad predviđen člankom 34. Pravilnika o osoblju te je u tom pogledu na tijelu za imenovanje da mu osigura prikladne materijalne uvjete i vodstvo u obavljanju dužnosti.


Ako se na kraju probnog rada pokaže ili da je njegov rad očito nezadovoljavajući, u smislu članka 34. stavka 2. Pravilnika o osoblju ili da njegov rad nije zadovoljavajući za zapošljavanje na stalno radno mjesto u smislu članka 34. stavka 3. podstavka 3. Pravilnika o osoblju, dužnosnik na probnom radu dobiva otkaz. Takva odluka o neimenovanju na stalno radno mjesto po svojoj prirodi se razlikuje od odluke o otkazu u pravom smislu riječi osobi koja je imenovana kao stalno zaposleni dužnosnik. Dok se u potonjem slučaju nameće detaljno ispitivanje obrazloženja koje opravdava okončanje uspostavljenog radnog odnosa, u odlukama o imenovanju dužnosnika na probnom radu na stalno radno mjesto, ispitivanje mora biti općenito i odnositi se na postojanje odnosno nepostojanje svih pozitivnih i/ili negativnih razmatranja tijekom razdoblja probnog rada koja pokazuju da je imenovanje odnosno neimenovanje dužnosnika na probnom radu u interesu službe.

(t. 42. i 45.)

Izvori:

Sud: presuda Tréfois/Sud, 290/82, EU:C:1983:334, t. 24. i 25.

Službenički sud: presuda BW/Komisija, EU:F:2012:194, F‑2/11, t. 78.

3.      Niti odluka povjerenstva za odabir na natječaju o uvrštavanju osobe na popis uspješnih kandidata ili u skupinu na tom popisu s posebnim sposobnostima, niti objava tog popisa u Službenom listu Europske unije ne predstavljaju akte koji mu daju pravo na to da ga se imenuje dužnosnikom. Naime, odluka povjerenstva za odabir kojom utvrđuje popis uspješnih kandidata ne daje uspješnim kandidatima na natječaju pravo na imenovanje, već isključivo mogućnost imenovanja.

U tom pogledu, u situaciji imenovanja uspješnog kandidata kao dužnosnika na probnom radu, osoba u pitanju ne može se protiv negativnog izvješća o probnom radu pozvati na svoj uspjeh na ispitivanjima na natječaju kako bi dokazala navodnu nedosljednost ili slabu vjerodostojnost ocjena koje je tijelo za imenovanje dalo njegovu radu u redovnim uvjetima rada u instituciji. Naime, na kraju probnog rada, navedeno tijelo odlučuje o imenovanju dužnosnika na probnom radu a da pritom nije vezano ocjenama u trenutku zapošljavanja ili s time što je osoba u pitanju uvrštena u dio popisa uspješnih kandidata s posebnim sposobnostima, već na temelju opće ocjene sposobnosti i ponašanja dužnosnika na probnom radu odlučuje isključivo o tome zaslužuje li dužnosnik na probnom radu da ga se imenuje na stalno radno mjesto na kojem želi raditi.

(t. 53. i 54.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Luxem/Komisija, T‑306/04, EU:T:2005:326, t. 22. i navedena sudska praksa

Službenički sud: presuda Da Silva Pinto Branco/Sud, EU:F:2010:98, F‑52/09, t. 59.

4.      Široka diskrecijska ovlast tijela za imenovanje prilikom ocjene sposobnosti i izvršavanja poslova dužnosnika na probnom radu u odnosu na interes službe upravo podrazumijeva da je na svakoj instituciji da utvrdi razinu kvalitete i brzine izvršavanja poslova svojih dužnosnika, povrh svega u području poput prevođenja, uz poštovanje odredaba Pravilnika o osoblju. Prema tome, navodno neovisnoj trećoj osobi ne može se povjeriti to da umjesto institucije utvrdi standard kvalitete koji se može očekivati od dužnosnika na probnom radu.

U tom pogledu, kad je riječ o ocjeni rezultata rada dužnosnika na probnom radu imenovanog na radno mjesto prevoditelja, tijelo za imenovanje ne može biti vezano razmatranjima privatnog društva, neovisno o njegovoj specijaliziranosti za prevođenje. Naime, takvo tijelo, kojemu je pojam interesa europske javne službe osim toga u načelu stran, ne može svojom procjenom zamijeniti procjenu Unije o tome što moraju biti zahtjevi kvalitete institucije Unije. Naprotiv, predmetna institucija može se valjano pozvati na ispitivanje prijevoda osobe u pitanju koje je zatražio odbor za izvješća jer potpada pod korištenje ovlasti navedenog tijela u području ocjenjivanja.

Pored toga, čak smatrajući da je postojalo više dopustivih načina prijevoda istog teksta, određene ponavljajuće pogreške, poput onih koje se odnose na rečenične znakove ili gramatiku, i određeni previdi ne mogu se, zbog svoje naravi, smatrati dijelom stilske slobode u prijevodu koja je svojstvena svakom prevoditeljskom radu.

Naposljetku, što se tiče sustavnog sudjelovanja revizora u postupku prevođenja, njihovo postojanje ne može imati utjecaj na razinu kvalitete koja se očekuje od prvih prijevoda podnesenih na reviziju. Naime, takav argument, s jedne strane, podrazumijeva prihvaćanje da su dužnosnici na probnom radu, unatoč svojem osrednjem obavljanju poslova, imenovani kao prevoditelji jer bi revizori mogli popraviti njihove pogreške, i s druge strane, ne uzima u obzir činjenicu da se općenito od svakog prevoditelja očekuje, osobito nakon probnog rada, da je također sposoban u srednjem roku prevesti tekstove od kojih nužno neće svi biti predmetom sistematske revizije.

(t. 57. i 59. do 61.)

5.      Kao administrator, prevoditelj mora biti u stanju primijetiti da se približava skorašnji rok za prijevod dokumenta koji mu je dan u zadatak te se prema tome ne može skrivati iza eventualne pogreške osobe koja pripada kategoriji asistenata koja sudjeluje u postupku na početku prevoditeljskog rada.

(t. 72.)

6.      Pravo dužnosnika na probnom radu da ga obavi u redovnim uvjetima zajamčeno je upravo upozorenjem, bilo pisanim ili usmenim, koje mu omogućuje da pravodobno prilagodi i poboljša svoje izvršavanje poslova s obzirom na zahtjeve službe.

U tom pogledu, takvo bi upozorenje izgubilo razlog postojanja kad bi bilo upućeno u već poodmaklom stadiju razdoblja probnog rada jer više ne bi omogućilo dotičnoj osobi da prilagodi kvalitetu i brzinu izvršavanja poslova kako bi po isteku probnog rada dokazala da njezine profesionalne sposobnosti mogu opravdati imenovanje na stalno radno mjesto.

Prema tome, postupak tijela za imenovanje da upozori dužnosnika na probnom radu dva mjeseca nakon ulaska u službu u potpunosti je dio obveza koje ima na temelju načela dobre uprave i dužnosti brižnog postupanja.

(t. 77. do 79.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Rozand‑Lambiotte/Komisija, T‑96/95, EU:T:1997:25, t. 100. i 102.

Službenički sud: presuda Doktor/Vijeće, F‑73/07, EU:F:2008:42, t. 36.; presuda Giannini/Komisija, F‑49/08, EU:F:2009:76, t. 84.

7.      Budući da se drugo izvješće o probnom radu odnosi na profesionalne sposobnosti dužnosnika na probnom radu tijekom razdoblja od gotovo tri mjeseca od dana donošenja odluke tijela za imenovanje o produženju njegovog probnog rada i dana donošenja navedenog izvješća, takvo trajanje dostatno je za provjeriti je li navedeni dužnosnik na probnom radu poboljšao svoje izvršavanje poslova kako bi mogao tražiti imenovanje na stalno radno mjesto.

Pored toga, ako Odbor za izvješća smatra taj rok preprekom donošenju mišljenja u skladu sa zahtjevima Pravilnika o osoblju, može zatražiti dodatna pojašnjenja ili dodatni rok.

(t. 96. i 98.)