Language of document : ECLI:EU:F:2014:236

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (vienas teisėjas) SPRENDIMAS

2014 m. spalio 15 d.

Byla F‑15/14

Evert Anton De Bruin

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis – Bandomojo laikotarpio ataskaita, kuria patvirtinamas bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno netinkamumas – Bandomojo laikotarpio pratęsimas – Atleidimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui – Atleidimo priežastys – Darbo našumas – Spartumas vykdant užduotis – Akivaizdžios vertinimo klaidos – Procedūros pažeidimai – Terminas Ataskaitų komiteto nuomonei pateikti“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo A. De Bruin prašo panaikinti 2013 m. balandžio 12 d. paskyrimų tarnybos sprendimą atleisti jį pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir grąžinti dirbti į Parlamentą, taip pat, jei grąžinimas būtų neįmanomas, priteisti iš institucijos atsakovės 45 000 eurų sumą su palūkanomis žalai, kurią jis tvirtina patyręs dėl tariamai neteisėto atleidimo, atlyginti.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. E. A. De Bruin padengia savo ir Europos Parlamento patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Sprendimas atmesti – Atsižvelgimas į jame nurodytus motyvus

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Sprendimas neskirti į nuolatinę tarnybą bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno – Sprendimas atleisti į nuolatinę tarnybą paskirtą pareigūną – Skirtingas teisinis pobūdis – Atitinkami vertinimo kriterijai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Rezultatų įvertinimas – Bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno gebėjimų vertinimas – Laimėjimas konkurse, kuris nelaikytinas aplinkybe, į kurią administracija privalo atsižvelgti įgyvendindama savo diskreciją

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

4.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Rezultatų įvertinimas – Bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno gebėjimų vertinimas – Administracijos diskrecija – Bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas vertimo srityje

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

5.      Pareigūnai – Pareigos – Vertėjo darbo vieta – Gebėjimai, būtini vertimo terminams laikytis

6.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Darbo sąlygos – Įspėjimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

7.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaita – Antrosios ataskaitos parengimas – Ataskaita, apimanti trijų mėnesių laikotarpį – Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

1.      Kadangi ikiteisminė procedūra kinta, nagrinėjant asmens nenaudai priimto pirmo akto teisėtumą turi būti atsižvelgiama ir į sprendime atmesti skundą pateiktus motyvus, nes daroma prielaida, kad jie sutampa su pirmojo akto motyvais.

(žr. 35 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Mocová / Komisija, F‑41/11, EU:F:2012:82, 21 punktas.

2.      Konkurso laimėtojas, įdarbintas kaip bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas, į nuolatinę tarnybą gali būti skiriamas tik tuomet, jei sėkmingai užbaigia Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytą bandomąjį laikotarpį, ir šiuo atžvilgiu paskyrimų tarnyba privalo suteikti jam tinkamas materialines sąlygas ir paramą vykdant patikėtas užduotis.

Jeigu pasibaigus bandomajam laikotarpiui paaiškėja, kad tokiam laikotarpiui paskirtas pareigūnas yra akivaizdžiai netinkamas, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 2 dalį, arba neįrodė pakankamų profesinių gebėjimų, kad būtų paskirtas į nuolatinę tarnybą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, jis yra atleidžiamas. Sprendimas neskirti į nuolatinę tarnybą savo pobūdžiu skiriasi nuo sprendimo atleisti iš pareigų asmenį, kuris buvo paskirtas į nuolatinę tarnybą. Pastaruoju atveju būtina kruopščiai išnagrinėti nustatytų darbo santykių nutraukimą pagrindžiančius motyvus, o priimant sprendimus dėl tarnautojų, kuriems taikomas bandomasis laikotarpis, reikia bendrai išnagrinėti visus teigiamus ir (arba) neigiamus per bandomąjį laikotarpį pastebėtus veiksnius, pagrindžiančius, kad atitinkamo asmens paskyrimas į nuolatinę tarnybą atitiktų tarnybos interesus, arba įvertinti tokių veiksnių trūkumą.

(žr. 42 ir 45 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimo Tréfois / Teisingumo Teismas, 290/82, EU:C:1983:334, 24 ir 25 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo BW / Komisija, F‑2/11, EU:F:2012:194, 78 punktas.

3.      Nei konkurso atrankos komisijos sprendimas įrašyti asmenį į rezervo sąrašą arba šio sąrašo grupę, į kurią įrašomi ypatingais nuopelnais pasižymintys asmenys, nei šio sąrašo paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nėra aktai, suteikiantys jam teisę būti paskirtam pareigūnu. Iš tikrųjų atrankos komisijos sprendimu dėl rezervo sąrašo sudarymo konkurso laimėtojams suteikiama ne teisė, o tik galimybė būti paskirtiems.

Todėl tuo atveju, kai laimėtojas paskiriamas pareigūnu bandomajam laikotarpiui, suinteresuotasis asmuo negali neigiamos bandomojo laikotarpio vertinimo ataskaitos ginčyti remdamasis tuo, kad išlaikė konkurso egzaminus, taip siekdamas įrodyti, kad paskyrimų tarnyba tariamai netinkamai arba nelabai patikimai įvertino jo darbą įprastomis institucijos darbo sąlygomis. Iš tikrųjų, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, minėta tarnyba, spręsdama, ar skirti pareigūną į nuolatinę tarnybą, neprivalo atsižvelgti į įdarbinant atliktus vertinimus arba į sąrašo grupę, į kurią įrašomi ypatingais nuopelnais pasižymintys asmenys, į kurią patenką ir suinteresuotasis asmuo; ji tik priima sprendimą, grindžiamą visapusiu bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno privalumų ir elgesio vertinimu, susijusiu su tuo, ar bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas nusipelno būti nuolatinai paskirtas į jo pageidaujamas pareigas.

(žr. 53 ir 54 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Luxem / Komisija, T‑306/04, EU:T:2005:326, 22 punktas ir nurodyta teismų praktika.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Da Silva Pinto Branco / Teisingumo Teismas, F‑52/09, EU:F:2010:98, 59 punktas.

4.      Didelė paskyrimų tarnybos diskrecija vertinti bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno gebėjimus ir darbą atsižvelgiant į tarnybos interesus konkrečiai reiškia, kad kiekviena institucija privalo, nepažeisdama Pareigūnų tarnybos nuostatų, nustatyti savo pareigūnų darbo kokybės ir spartumo lygį. Taigi nustatyti kokybės standartus, kurių galima tikėtis iš bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno, turėtų būti patikima ne tariamai nepriklausomam trečiajam asmeniui, o pačiai institucijai.

Dėl bandomajam laikotarpiui į vertėjo darbo vietą paskirto pareigūno rezultatų vertinimo pažymėtina, kad paskyrimų tarnyba neprivalo atsižvelgti į privačios bendrovės, net jeigu jos specializacija – vertimai, pateiktus vertinimus. Iš tikrųjų institucijos suvokimas apie tai, kokie turi būti Sąjungos institucijos kokybės reikalavimai, negali būti pakeičiami tokio subjekto, kuriam Europos viešojo intereso sąvoka yra iš principo nežinoma, suvokimu. Tačiau atitinkama institucija gali pagrįstai remtis suinteresuotojo asmens vertimų analize, kurią atlikti pageidavo ataskaitų komitetas, nes ji priskirtina prie minėtos tarnybos vertinimo įgaliojimų šioje srityje.

Be to, net manant, kad yra keli leistini to paties teksto vertimo būdai, tam tikros pasikartojančios skyrybos arba gramatinės klaidos ir tam tikros užmaršumo klaidos dėl savo pobūdžio negali būti priskirtinos prie vertimo stiliaus laisvės, kuri neatsiejama nuo vertėjo darbo.

Galiausiai dėl sistemingo tikrintojo dalyvavimo vertimo procese pasakytina, kad jo buvimas neturėtų daryti įtakos kokybės lygiui, kurio tikimasi iš tikrinti pateikto pirminio vertimo. Iš tikrųjų toks argumentas, pirma, leistų pripažinti, kad bandomajam laikotarpiui paskirti pareigūnai, nepaisant jų prasto darbo, turi būti nuolatinai paskirti vertėjais dėl to, kad tikrintojai galėtų ištaisyti jų trūkumus, ir, antra, būtų neatsižvelgiama į tai, jog paprastai iš visų vertėjų, ypač pasibaigus bandomajam laikotarpiui, tikimasi, kad jie gali vidutinišku tempu versti tekstus, iš kurių nebūtinai visi bus sistemingai tikrinami tikrintojų.

(žr. 57 ir 59–61 punktus)

5.      Kaip administratorius, vertėjas privalo galėti nustatyti, kada pasibaigs jam paskirto dokumento vertimo terminas, todėl negali dangstytis tariama asistentų kategorijai priklausančių asmenų, savo darbą atliekančių iki vertimo pradžios, klaida.

(žr. 72 punktą)

6.      Bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno teisė šiuo laikotarpiu dirbti tinkamomis sąlygomis pakankamai užtikrinama rašytiniu ar žodiniu įspėjimu, kuriuo jam suteikiama galimybė laiku pritaikyti ir pagerinti savo darbą, atsižvelgiant į tarnybos poreikius.

Toks įspėjimas prarastų savo prasmę, jei būtų pateikiamas vėlesniu bandomojo laikotarpio etapu, nes suinteresuotasis asmuo nebegalėtų pakeisti savo darbo kokybės ir spartos, kad, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, įrodytų jo paskyrimą į nuolatinę tarnybą pagrindžiančias profesines savybes.

Todėl paskyrimų tarnyba, kuri bandomajam laikotarpiui paskirtą pareigūną įspėjo praėjus dviem mėnesiams nuo jo darbo pradžios, visiškai įvykdė įsipareigojimus, jai tenkančius pagal gero administravimo principą ir rūpestingumo pareigą.

(žr. 77–79 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Rozand-Lambiotte / Komisija, T‑96/95, EU:T:1997:25, 100 ir 102 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Doktor / Taryba, F‑73/07, EU:F:2008:42, 36 punktas; Sprendimo Giannini / Komisija, F‑49/08, EU:F:2009:76, 84 punktas.

7.      Antroji bandomojo laikotarpio ataskaita apima bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno darbo rezultatus beveik trijų mėnesių laikotarpiu, kuris tęsėsi nuo paskyrimų tarnybos sprendimo pratęsti jo bandomąjį laikotarpį iki minėtos ataskaitos parengimo datos, todėl tokios trukmės pakanka siekiant patikrinti, ar minėto bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno darbo rezultatai pagerėjo tiek, kad jį būtų galima paskirti į nuolatinę tarnybą.

Be kita ko, jei ataskaitų komitetas mano, kad šis terminas trukdo parengti nuomonę, kuri atitiktų Pareigūnų tarnybos nuostatų reikalavimus, jis gali prašyti papildomų paaiškinimų arba papildomo termino.

(žr. 96 ir 98 punktus)