Language of document : ECLI:EU:F:2014:188

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(egyesbíró)

2014. július 10.

F‑95/11. és F‑36/12. sz. egyesített ügyek

CG

kontra

Európai Beruházási Bank (EBB)

„Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Az igazgatóság átszervezése – Új egység létrehozása – Az egységvezető hatáskörének átruházása – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Sérelmet okozó aktus – A munkakörök egyenértékűsége – Rejtett szankció – Hatáskörrel való visszaélés – Kártérítési kereset – Perfüggőség”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott keresetek, amelyek alapján CG lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Beruházási Bank (EBB, vagy a továbbiakban: Bank) által hozott, a felperes feladatai gyakorlásának feltételeit, valamint a feladatai jellegét megváltoztató határozatait, állapítsa meg, hogy a Bank olyan közszolgálati kötelezettségszegéseket követett el, amelyek megalapozzák a felperessel szembeni felelősségét, továbbá kötelezze a Bankot a felperes által állítólagosan elszenvedett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék elutasítja a kereseteket a F‑95/11. és az F‑36/12. sz. egyesített ügyekben. A felek maguk viselik saját költségeiket az F‑95/11. és F‑36/12. sz. egyesített ügyekben.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Határidők – Az ésszerű határidő követelménye – A határidő kezdete

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 41. cikk)

2.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Korlátok – Szolgálati érdek – A munkakörök egyenértékűségének tiszteletben tartása – A feladatok fegyelmi intézkedésnek nem minősülő megváltoztatása

(Személyzeti szabályzat, 7. cikk, (1) bekezdés és IX. melléklet)

3.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Jogok és kötelezettségek – A Bank egyedi határozat közlésére vonatkozó kötelezettsége – Terjedelem

(Az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 42. cikk)

1.      Az Európai Beruházási Bank jogvitákra vonatkozó szabályzatának jelentős hiányossága, hogy nem rendelkezik keresetindítási határidőről. Ily módon a Bank és az alkalmazottai közötti jogvitákat ésszerű határidőn belül az uniós bíróság elé kell terjeszteni, és a fent említett hiányosságot az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 90. és 91. cikkében a keresetindítási határidőkre vonatkozóan szereplő feltételekből kiindulva kell orvosolni.

Ami a keresetindítási határidő kezdetét illeti, ha a Bank valamely alkalmazottja a Bank személyzeti szabályzata 41. cikke szerinti, fakultatív jellegű békéltetési eljárás lefolytatását kéri, a kereset uniós bíróság előtti benyújtásának határideje csak a békéltetési eljárás befejezésének időpontjában kezdődik, feltéve hogy az alkalmazott ésszerű időn belül előterjesztette a békéltetési eljárás iránti kérelmét azt követően, hogy közölték vele a neki sérelmet okozó aktust, feltéve továbbá, hogy a békéltetési eljárás időtartama maga is ésszerű volt.

(lásd a 79. és 80. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑192/99. sz., Dunnett és társai kontra EBB ügyben 2001. március 6‑án hozott ítéletének 51–54. és 56. pontja; T‑37/10. P. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2012. április 27‑én hozott ítéletének 75. pontja.

2.      Az intézmények széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a szervezeti egységeik szervezésében a rájuk bízott feladatoktól függően, valamint azok alapján a rendelkezésükre bocsátott személyi állomány beosztásában, azzal a feltétellel azonban, hogy egyrészt e beosztásnak szolgálati érdekből, másrészt a munkakörök egyenértékűségének tiszteletben tartásával kell történnie. Ez az ítélkezési gyakorlat az Európai Beruházási Bankra is alkalmazandó.

A tisztviselőre bízott feladatok módosítása esetén a besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabálya nem az érintett jelenlegi és korábbi feladatainak, hanem a hierarchiában elfoglalt besorolási fokozatának összehasonlítását vonja maga után. Következésképpen semmi sem akadályozza meg, hogy valamely határozat új feladatok kijelölésével járjon, amelyek annak ellenére, hogy eltérnek a korábbi feladatoktól, és az érdekelt számára a feladatait korlátozónak tűnnek, megfelelnek a besorolási fokozata szerinti munkakörnek. Így a tisztviselő feladatainak tényleges korlátozása kizárólag akkor sérti a besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabályát, ha a tisztviselő új feladatai összességében nyilvánvalóan elmaradnak a besorolási fokozatának és munkakörének megfelelő feladatoktól, figyelembe véve azok jellegét, jelentőségét és terjedelmét.

Ennélfogva, amennyiben nem bizonyított, hogy a tisztviselő feladatait módosító határozat sérti a munkakörök egyenértékűségének szabályát, nem merülhet fel a rejtett fegyelmi büntetés vagy a hatáskörrel való visszaélés kérdése.

(lásd a 90., 92. és 105. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑120/01. és T‑300/01. sz., De Nicola kontra EBB egyesített ügyekben 2004. december 16‑án hozott ítéletének 84. pontja; T‑339/03. sz., Clotuche kontra Bizottság ügyben 2007. február 7‑én hozott ítéletének 47. és 91. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑119/06. sz., Kerstens kontra Bizottság ügyben 2008. május 8‑án hozott ítéletének 82. és 103. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

3.      Az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzatának 42. cikkében mindössze egy alaki szabály szerepel, nevezetesen a Bank azon kötelezettsége, hogy az egyedi határozatokat közölje a személyi állomány érintett tagjával.

Ebben a tekintetben, ha azt megelőzően, hogy a Bank elfogadná az alkalmazott feladatainak jellegét, valamint a feladatok gyakorlásának feltételeit módosító határozatot, a felettesei szóban tájékoztatják az említett alkalmazottat azokról a szervezeti változásokról, amelyeket a főigazgatóságnál el fognak fogadni – amely változások nem járnak az érintett alkalmazott újrabeosztásával vagy az említett igazgatóság főigazgatója és az alkalmazott között fennálló alá‑fölérendeltségi viszonyok megváltozásával – a Bank nem köteles az alkalmazott tekintetében egyedi határozatot elfogadni, vagy az említett 42. cikk alapján azt az alkalmazottal közölni.

(lásd a 142. és 145. pontot)