Language of document : ECLI:EU:F:2014:188

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (vienas teisėjas) SPRENDIMAS

2014 m. liepos 10 d.

Sujungtos bylos F‑95/11 ir F‑36/12

CG

prieš

Europos investicijų banką (EIB)

„Viešoji tarnyba – EIB personalas – Direktorato restruktūrizacija – Naujo skyriaus sukūrimas – Skyriaus vadovo funkcijų perkėlimas – Ieškinys dėl panaikinimo – Priimtinumas – Asmens nenaudai priimtas aktas – Pareigų lygiavertiškumas – Paslėpta sankcija – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Lis pendens“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikšti ieškiniai; jais CG iš esmės prašo Tarnautojų teismo panaikinti Europos investicijų banko (EIB arba toliau – bankas) sprendimą, kuriuo pakeičiamos ieškovo pareigų vykdymo sąlygos ir pobūdis, konstatuoti, kad bankas padarė tarnybos klaidų, kurios sukelia jo atsakomybę ieškovo atžvilgiu, ir priteisti iš banko atlyginti tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinius sujungtose bylose F‑95/11 ir F‑36/12. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas sujungtose bylose F‑95/11 ir F‑36/12.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Europos investicijų banko tarnautojai – Terminai – Protingo termino reikalavimas – Termino pradžia

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Europos investicijų banko personalo reglamento 41 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Europos investicijų banko tarnautojai – Tarnybų organizavimas – Personalo skyrimas – Administracijos diskrecija – Ribos – Tarnybos interesas – Pareigų lygiavertiškumo laikymasis – Funkcijų pakeitimas, kuris nėra drausminė nuobauda

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis ir IX priedas)

3.      Pareigūnai – Europos investicijų banko tarnautojai – Teisės ir pareigos – Banko pareiga pranešti apie individualų sprendimą – Apimtis

(Europos investicijų banko personalo reglamento 42 straipsnis)

1.      Europos investicijų banko ginčų nagrinėjimo tvarkoje yra reikšminga spraga, nes joje nenumatytas ieškinio pareiškimo terminas. Todėl dėl banko ir jo tarnautojų ginčų į Sąjungos teismą turi būti kreipiamasi per protingą terminą ir šią spragą reikia užpildyti vadovaujantis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose apibrėžtomis sąlygomis dėl ieškinių pareiškimo termino.

Kalbant apie ieškinio pareiškimo termino pradžią, kai banko tarnautojas prašo taikyti banko personalo reglamento 41 straipsnyje numatytą taikinimo procedūrą, kuri yra fakultatyvi, terminas pareikšti ieškinį Sąjungos teisme prasideda tik nuo momento, kai baigiasi taikinimo procedūra, bet su sąlyga, kad tarnautojas suformulavo prašymą sutaikyti per protingą terminą po to, kai jam buvo pranešta apie jo nenaudai priimtą aktą, ir kad pati taikinimo procedūra vyko protingą laikotarpį.

(žr. 79 ir 80 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2001 m. kovo 6 d. Sprendimo Dunnett ir kt. / EIB, T‑192/99, 51–54 ir 56 punktai; 2012 m. balandžio 27 d. Sprendimo De Nicola / EIB, T‑37/10 P, 75 punktas.

2.      Organizuodamos savo padalinių darbą pagal jiems patikėtus uždavinius ir, atsižvelgiant į juos, skirdamos savo personalą institucijos turi didelę diskreciją, tačiau su sąlyga, kad šis paskyrimas būtų vykdomas tarnybos interesais ir nepažeidžiant pareigų lygiavertiškumo. Ši teismų praktika taip pat taikoma Europos investicijų bankui.

Pakeitus pareigūnui priskirtas užduotis taikoma lygio ir pareigų atitikties taisyklė įpareigoja palyginti ne suinteresuotojo asmens šiuo metu vykdomas ir anksčiau vykdytas užduotis, bet jo šiuo metu vykdomas užduotis ir lygį hierarchijoje. Todėl niekas nedraudžia, kad būtų priimtas sprendimas, kuriuo priskiriamos naujos užduotys, kurios, nors ir skiriasi nuo anksčiau vykdytų ir suinteresuotojo asmens yra suvokiamos kaip priskirtų funkcijų sumažinimas, vis dėlto atitinka jo lygį atitinkančias pareigas. Taigi realiai sumažinus pareigūnui priskirtas funkcijas pareigų ir lygio atitikties taisyklė pažeidžiama tik tuomet, jeigu jo naujos užduotys, kaip visuma, yra aiškiai mažesnės nei užduotys, atitinkančios jo lygį ir pareigas, atsižvelgiant į jų pobūdį, svarbą ir apimtį.

Todėl, kadangi nenustatyta, kad sprendimas pakeisti pareigūnui priskirtas funkcijas prieštarauja pareigų lygiavertiškumui, negali kilti klausimo dėl paslėptos sankcijos arba piktnaudžiavimo įgaliojimais.

(žr. 90, 92 ir 105 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. gruodžio 16 d. Sprendimo De Nicola / EIB, T‑120/01 ir T‑300/01, 84 punktas; 2007 m. vasario 7 d. Sprendimo Clotuche / Komisija, T‑339/03, 47 ir 91 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. gegužės 8 d. Sprendimo Kerstens / Komisija, F‑119/06, 82 ir 103 punktai bei juose nurodyta teismo praktika.

3.      Europos investicijų banko personalo reglamento 42 straipsnyje apsiribojama nustatant procedūrinę taisyklę, t. y. banko pareigą pranešti apie individualius sprendimus susijusiems personalo nariams. Tačiau dar reikia, kad toks individualus sprendimas būtų.

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad kai prieš bankui priimant sprendimą pakeisti tarnautojo užduočių pobūdį ir jų vykdymo sąlygas šiam tarnautojui jo vadovai žodžiu praneša apie organizacinius pakeitimus, kurie bus taikomi jų generaliniame direktorate, nesusijusius nei su šio tarnautojo paskyrimu į kitas pareigas, nei su esamų šio direktorato generalinio direktoriaus ir tarnautojo hierarchinių santykių pakeitimu, bankas neprivalo priimti individualaus sprendimo dėl šio tarnautojo ir pranešti šiam apie tokį sprendimą pagal 42 straipsnį.

(žr. 142 ir 145 punktus)