Language of document :

Appel iværksat den 19. januar 2015 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Udvidede Afdeling) den 7. november 2014 i sag T-399/11, Banco Santander og Santusa mod Kommissionen

(Sag C-21/15 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes og P. Němečková, som befuldmægtigede)De andre parter i appelsagen: Banco Santander SA og Santusa Holding SAAppellanten har nedlagt følgende påstandeDen appellerede dom ophæves.Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions RetAfgørelsen om sagens omkostninger ud

Stromsky, C. Urraca Caviedes og P. Němečková, som befuldmægtigede)De

andre parter i appelsagen: Banco Santander

SA og Santusa Holding SAApp

r på den hævdede retlige fejl:For det første har Rettens begået en retlig fejl ved at kræve

til bevis for at en foranstaltning er selektiv, at det fastslås, at der fi

ndes en virksomhedskoncern med særlige k

endetegn, der karakteriserer selve koncernen (kan fastslås ex ante)For det andet har Retten fortolket begrebet selektivitet på en fejlagtig måde idet den har foretaget en kunstig son

dring mellem eksportstøtte til varer og eksportstøtte til kapital.