Language of document :

Överklagande ingett den 19 januari 2015 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 7 november 2014 i mål T-399/11, Banco Santander och Santusa mot kommissionen

(Mål C-21/15 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes och P. Němečková)Övriga parter i målet: Banco Santander, S.A. och Santusa Holding, S.L.Klagandens yrkandenKlaganden yrkar att domstolen skaupphäva den överklagade domen,återför

arterKlagande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal, B. Stromsky, C

. Urraca Caviedes oc

h P. Němečková)Övriga parter i må

let: Banco Santander, S.A. och

Santusa Holding, S.L.Klagandens yrkand

ing:För det första delen gjorde tribunalen fel när den slog fast att det för att visa att en åtgärd

är selektiv krävs att det

finns en grupp företag som har särskilda och inneboende egenskaper (som kan identifieras på förhand).För det andra gjorde tribunalen en felaktig tolkning av begreppet selektivit

et genom att göra en artificiell åtskillnad mellan stöd till export av varor och stöd till kapitalexport.