Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 11 december 2014 – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH mot Amazon EU Sàrl m.fl.

(Mål C-572/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Motpart: Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH och Amazon Media Sàrl

Tolkningsfråga

Ska ett yrkande om betalning av en ”rimlig kompensation” enligt artikel 5.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället1 , som enligt österrikisk rätt riktar sig mot företag som i första led släpper ut inspelningsmediet på marknaden i landet i förvärvssyfte, anses utgöra en talan som ”avser skadestånd utanför avtalsförhållanden”, i den mening som avses i artikel 5 led 3 i d i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område2 ?

____________

____________

1 EGT L 167, s. 10.

2 EGT L 12, 2001, s. 1.