Language of document :

Žaloba podaná dne 22. prosince 2014 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-601/14)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Traversa, F. Moro, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Italská republika tím, že nepřijala všechna opatření nezbytná k zajištění existence systému odškodnění obětí všech násilných trestných činů spáchaných na jejím území, nesplnila povinnost, která pro ni vyplývá z čl. 12 odst. 2 směrnice 2004/80/ES1 ;

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Směrnice 2004/80/ES zavádí systém spolupráce mezi orgány členských států za účelem usnadnění přístupu obětí trestných činů v celé Evropské unii k přiměřenému odškodnění v přeshraničních situacích. Tento systém funguje na základě systémů členských států pro odškodnění obětí násilných trestných činů spáchaných na jejich územích. Aby bylo zajištěno, že systém spolupráce je funkční, čl. 12 odst. 2 této směrnice ukládá členským státům, aby měly nebo zavedly systém odškodnění obětí násilných trestných činů spáchaných na jejich území, který zaručuje spravedlivé a přiměřené odškodnění obětí. Tato povinnost musí být chápána tak, že se týká všech násilných trestných činů, a nikoli tak, že se týká pouze některých z nich.Italský právní řád stanoví vnitrostátní systém odškodnění obětí trestných činů, který se skládá z řady zvláštních právních předpisů o odškodnění určitých násilných trestných činů, avšak nestanoví obecný systém odškodnění, který by zahrnoval oběti všech trestných činů, které italský trestní zákon kvalifikuje jako násilné trestné činy. Konkrétně italský právní řád nestanoví systém odškodnění pro násilné trestné činy spadající do tzv. „běžné trestné činnosti“, na které se nevztahují tyto zvláštní právní předpisy.V důsledku toho je třeba určit, že Italská republika nesplnila povinnost uvedenou v čl. 12 odst. 2 směrnice 2004/80/ES.