Language of document :

22. detsembril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-601/14)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Traversa, F. Moro)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid selleks, et tagada tema territooriumil sooritatud tahtlike vägivallakuritegude ohvrite hüvitisskeemi olemasolu, siis on ta rikkunud direktiivi 2004/80/EÜ1 artikli 12 lõikest 2 tulenevat kohustust;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivis 2004/80/EÜ sätestati koostöösüsteem liikmesriikide asutuste vahel, et hõlbustada kuriteoohvritele hüvitise kättesaadavust piiriülestel juhtudel kogu Euroopa Liidus. Skeem toimib liikmesriikide territooriumil sooritatud tahtlike vägivallakuritegude ohvrite hüvitisskeemide alusel. Koostöösüsteemi toimimise tagamiseks on direktiivi artikli 12 lõikega 2 pandud liikmesriikidele kohustus tagada, et neil oleks riigi territooriumil sooritatud tahtlike vägivallakuritegude ohvrite hüvitisskeem, mis tagab ohvritele õiglase ja asjakohase hüvitise. Seda kohustust tuleb mõista nii, et see hõlmab kõiki tahtlikke vägivallakuritegusid, mitte ainult osa neist kuritegudest.

Itaalia õiguskorras on ette nähtud kuriteoohvritele hüvitise maksmise süsteem, mis koosneb reast eriseadustest, mis käsitlevad hüvitist teatavate tahtlike vägivallakuritegude korral, kuid ei näe ette üldist hüvitisskeemi, mis puudutaks kõigi selliste kuritegude ohvreid, mida Itaalia karistusseadustik kvalifitseerib tahtlikeks ja vägivaldseteks. Täpsemalt ei ole Itaalia õiguskorras ette nähtud hüvitisskeemi selliste tahtlike vägivallakuritegude korral, mida nimetatakse „tavakuritegevuseks” ja mis ei ole kaetud eriseadustega.

Seega tuleb tuvastada, et Itaalia Vabariik on rikkunud direktiivi 2004/80/EÜ artikli 12 lõikest 2 tulenevat kohustust.

____________

____________

1     Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist (ELT L 261, lk 15, ELT eriväljaanne 19/07, lk 65).