Language of document :

Žaloba podaná 22. decembra 2014 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-601/14)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Traversa, F. Moro, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Talianska republika porušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 12 ods. 2 smernice 2004/80/ES1 tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na zaručenie existencie systému odškodnenia obetí úmyselných násilných trestných činov spáchaných na jej území,

zaviazať Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Smernica 2004/80/ES vytvára systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi na uľahčenie prístupu obetí trestných činov v rámci celej Európskej únie k primeranému odškodneniu v cezhraničných situáciách. Tento režim funguje na základe systémov členských štátov v oblasti odškodňovania obetí úmyselných násilných trestných činov spáchaných na ich jednotlivých územiach. Článok 12 ods. 2 smernice ukladá členským štátom na zabezpečenie fungovania takéhoto systému spolupráce, aby mali zavedené alebo zaviedli systém odškodnenia obetí násilných trestných činov spáchaných na ich jednotlivých územiach, ktorý zaručuje spravodlivé a primerané odškodnenie obetí. Táto povinnosť sa musí chápať tak, že sa týka všetkých druhov násilných trestných činov a nie len niektorých z nich.Taliansky právny poriadok stanovuje vnútroštátny režim odškodnenia obetí trestných činov, ktorý pozostáva z radu osobitných zákonov týkajúcich sa odškodnenia určitých úmyselných násilných trestných činov, ale neupravuje všeobecný systém odškodnenia, ktorý by zahŕňal obete všetkých trestných činov, ktoré taliansky trestný zákonník kvalifikuje ako úmyselné a násilné trestné činy. Právny poriadok presnejšie nestanovuje systém odškodnenia „bežnej trestnej činnosti“, ktorá nie je upravená osobitnými zákonmi.V dôsledku toho je potrebné konštatovať, že Talianska republika nesplnila svoje povinnosti podľa článku 12 ods. 2 smernice 2004/80/ES.

____________

____________

1     Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov (Ú. v. EÚ L 261, s. 15; Mim. vyd. 19/007, s.