Language of document :

Talan väckt den 22 december 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-601/14)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Traversa och F. Moro)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.2 i direktiv 2004/80/EG1 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa en ordning för ersättning till offer för samtliga uppsåtliga våldsbrott som begås på dess territorium, och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom direktiv 2004/80/EG inrättas ett samarbetssystem mellan nationella myndigheter för att underlätta möjligheten att få ersättning till brottsoffer i hela Europeiska unionen i gränsöverskridande fall. Systemet fungerar på grundval av medlemsstaternas ordningar för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott som begås på deras respektive territorier. För att säkerställa att ett sådant system kan fungera föreskrivs i artikel 12.2 i direktivet ska ha eller inrätta en ordning för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott som begås på medlemsstaternas respektive territorier, som garanterar rättvis och lämplig brottsofferersättning. Denna skyldighet ska anses omfatta samtliga uppståtliga våldsbrott och inte endast vissa sådana.

I den italienska lagstiftningen föreskrivs en nationell ordning för ersättning till brottsoffer i form av ett antal speciallagar om ersättning för vissa bestämda uppsåtliga våldsbrott men inte en allmän ordning för ersättning till offer för samtliga de brott som enligt den italienska strafflagen utgör uppsåtliga våldsbrott. I synnerhet saknas i den italienska lagstiftningen en ordning för ersättning för uppsåtliga våldsbrott inom så kallad småskalig brottslighet som inte omfattas av speciallagar.

Republiken Italien har följaktligen underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.2 i direktiv 2004/80/EG.

____________

____________

1 Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer (EUT L 261, s. 15)