Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 17. detsembril 2014 – Patrick Breyer versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-582/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Patrick Breyer

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1 (edaspidi „andmekaitsedirektiiv”) artikli 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et Interneti-protokolli aadress (edaspidi „IP-aadress”), mida teenuseosutaja seoses juurdepääsuga oma veebileheküljele säilitab, kujutab endast teenuseosutaja jaoks isikuandmeid juba juhul, kui kolmandal isikul (käesolevas kohtuasjas juurdepääsu pakkuja) on olemas andmesubjekti tuvastamiseks vajalik lisateave?

Kas andmekaitsedirektiivi artikli 7 punktiga f on vastuolus siseriiklik säte, mille kohaselt võib teenuseosutaja koguda ja kasutada kasutaja isikuandmeid ilma tema nõusolekuta üksnes juhul, kui see on vajalik kasutaja poolt elektrooniliste teabe- ja sideteenuste konkreetse kasutuselevõtu võimaldamiseks ja arve esitamiseks ja mille kohaselt ei saa elektrooniliste teabe- ja sideteenuste üldise toimimise tagamise eesmärk õigustada andmete kasutamist pärast vastava side toimumist?

____________

____________

1 ELT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355.