Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 17 december 2014 – Patrick Breyer mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-582/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Patrick Breyer

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(1 ) – dataskyddsdirektivet – tolkas så att en IP-adress som en tjänsteleverantör lagrar i samband med att någon använder tjänsteleverantörens webbplats utgör en personuppgift för denne redan när en tredje man (här: internetleverantören) förfogar över de ytterligare uppgifter som krävs för att identifiera den registrerade?

Utgör artikel 7 f i dataskyddsdirektivet hinder för en bestämmelse i nationell rätt enligt vilken en tjänsteleverantör endast kan samla in och använda personuppgifter för en användare utan dennes samtycke i den mån detta krävs för att möjliggöra, och ta betalt för, den aktuella användarens konkreta användning av teletjänsten och enligt vilken syftet att säkerställa teletjänstens allmänna funktion inte kan rättfärdiga en användning efter det att den aktuella sessionen har avslutats?

____________

____________

(1 ) EGT L 281, s. 31.