Language of document : ECLI:EU:T:2014:677

2014 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas
Graikija / Komisija

(Byla T‑52/12)

„Valstybės pagalba – Graikijos žemės ūkio draudimo organizacijos (ELGA) 2008–2009 m. išmokėtos kompensacijos – Sprendimas pripažinti pagalbą nesuderinama su vidaus rinka ir nurodyti ją susigrąžinti – Valstybės pagalbos sąvoka – SESV 107 straipsnio 3 dalies b ir c punktai – Gairės dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriuje“

1.                     Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Valstybės priemonės, kuriomis sumažinamos įmonės biudžetui paprastai tenkančios išlaidos – Įtraukimas (SESV 107 straipsnio 1 dalis) (žr. 50 punktą)

2.                     Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Nacionalinės žemės ūkio draudimo organizacijos išmokėtos sumos siekiant kompensuoti ūkininkų dėl blogų klimato sąlygų patirtus nuostolius – Sumos, neproporcingos ūkininkų mokėtoms įmokoms – Galimybės nebuvimas ūkininkams apsidrausti nuo tos pačios rizikos privačiose draudimo bendrovėse – Įtraukimas – Priemonė, kuria siekiama tik socialinio tikslo – Poveikio nebuvimas (SESV 107 straipsnio 1 dalis) (žr. 51, 54–64, 66–70 punktus)

3.                     Institucijų aktai – Motyvavimas – Pareiga – Apimtis – Komisijos sprendimas valstybės pagalbos srityje – Žalos konkurencijai ir poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai apibūdinimas (SESV 107 straipsnio 1 dalis ir 296 straipsnis) (žr. 76, 110, 111, 157, 158 punktus)

4.                     Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Naudos suteikimas pagalbos gavėjams – Vertinimas lyginat su kitomis tos pačios valstybės narės įmonėmis, o ne su kitų valstybių narių įmonėmis (SESV 107 straipsnio 1 dalis) (žr. 80 punktą)

5.                     Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Įmonių diferencijavimas mokesčių srityje – Neįtraukimas – Sąlyga – Nagrinėjamai mokesčių sistemai būdinga diferenciacija – Atitinkamai valstybei narei tenkanti įrodinėjimo pareiga (SESV 107 straipsnio 1 dalis) (žr. 86–88, 94 punktus)

6.                     Valstybių teikiama pagalba – Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai –Žala konkurencijai – Nereikšminga pagalba labai konkurencingame sektoriuje – Žemės ūkio sektorius (SESV 107 straipsnio 1 dalis) (žr. 104, 105 punktus)

7.                     Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Iš valstybinių išteklių teikiama pagalba – Priemonės, finansuojamos valstybės ir privačiame sektoriuje veikiančių įmonių įnašais – Įtraukimas (SESV 107 straipsnio 1 dalis) (žr. 117–120 punktus)

8.                     Prieštaravimas dėl teisėtumo – Apimtis – Aktai, dėl kurių gali būti pareikštas prieštaravimas dėl teisėtumo – Valstybės pagalbos, skirtos palengvinti galimybę pasinaudoti finansiniais ištekliais vykstant ekonomikos ir finansų krizei, laikina Bendrijos sistema – Įtraukimas – Sąlygos (SESV 107 straipsnio 3 dalis ir SESV 277 straipsnis; Komisijos pranešimo 2009/C 16/01 4.2.2 punkto h papunktis) (žr. 150–155 punktus)

9.                     Valstybių teikiama pagalba – Draudimas – Nukrypti leidžiančios nuostatos – Pagalba, kurią galima laikyti suderinama su bendrąja rinka – Pagalba, kuri skirta ištaisyti dideliems valstybės narės ekonomikos sutrikimams – Griežtas aiškinimas (SESV 107 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies b punktas) (žr. 159–161 punktus)

10.                     Valstybių teikiama pagalba – Draudimas – Nukrypti leidžiančios nuostatos – Griežtas aiškinimas – Komisijos pareiga įvertinti teikiamos pagalbos suderinamumą atsižvelgiant į tuo metu galiojusias materialines teisės normas (SESV 107 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies b ir c punktai; Komisijos pranešimo 2009/C 16/01 4.2.2 punkto h papunktis) (žr. 168–173 punktus)

11.                     Valstybių teikiama pagalba – Draudimas – Nukrypti leidžiančios nuostatos – Komisijos diskrecija – Galimybė priimti gaires – Privalomas poveikis – Teisminė kontrolė (SESV 107 straipsnio 3 dalies b ir c punktai; Komisijos pranešimas 2009/C 16/01) (žr. 186, 187, 214, 216 punktus)

12.                     Valstybių teikiama pagalba – Komisijos sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją grąžinti – Komisijos galimybė nacionalinėms institucijoms palikti užduotį apskaičiuoti tikslią grąžintiną sumą – Komisijos ir valstybės narės bendradarbiavimo pareiga – Apimtis (ESS 4 straipsnio 3 dalis; SESV 108 straipsnio 2 dalis) (žr. 196–198 punktus)

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimą 2012/157/ES dėl Graikijos žemės ūkio draudimo organizacijos (ELGA) 2008–2009 m. išmokėtos kompensacijos (OL L 78, 2012, p. 21).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.